Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

नारायण सूक्तम्

सहस्र शीर्ष देव विश्वाक्ष विश्वशभुवम् ।

विश्वै नारायण देव अक्षर परम पदम् ॥१॥

विश्वत परमान्नित्य विश्व नारायण हरिम् ।

विश्व एव इद पुरुष तद्विश्व उपजीवति ॥२॥

पति विश्वस्य आत्मा ईश्वर शाश्वत शिवमच्युतम् ।

नारायण महाज्ञेय विश्वात्मान परायणम् ॥३॥

नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायण पर ।

नारायण पर ब्रह्म तत्त्व नारायण पर ।

नारायण परो ध्याता ध्यान नारायण पर ॥४॥

यच्च किचित् जगत् सर्व दृश्यते श्रूयतेऽपि वा ।

अतर्बहिश्च तत्सर्व व्याप्य नारायण स्थित ॥५॥

अनन्त अव्यय कवि समुद्रेन्त विश्वशभुवम् ।

पद्म कोश प्रतीकाश हृदय च अपि अधोमुखम् ॥६॥

अधो निष्ठ्या वितस्त्यान्ते नाभ्याम् उपरि तिष्ठति ।

ज्वालामालाकुल भाती विश्वस्यायतन महत् ॥७॥

सन्तत शिलाभिस्तु लम्बत्या कोशसन्निभम् ।

तस्यान्ते सुषिर सूक्ष्म तस्मिन् सर्व प्रतिष्ठितम् ॥८॥

तस्य मध्ये महानग्नि विश्वार्चि विश्वतो मुख ।

सोऽग्रविभजतिष्ठन् आहार अजर कवि ॥९॥

तिर्यगूर्ध्वमधश्शायी रश्मय तस्य सन्तता ।

सन्तापयति स्व देहमापादतलमास्तक ।

तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थिता ॥१०॥

नीलतोयदमध्यस्थद्विद्युल्लेखेव भास्वरा ।

नीवारशूकवत्तन्वी पीता भास्वत्यणूपमा ॥११॥

तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थित ।

स ब्रह्म स शिव स हरि स इन्द्र सोऽक्षर परम स्वराट् ॥१२॥

ऋत सत्य पर ब्रह्म पुरुष कृष्ण पिङ्गलम् ।

ऊर्ध्वरेत विरूपाक्ष विश्वरूपाय वै नमो नम ॥१३॥

ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि ।

तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॥१४॥

ॐ शांति शांति शांति ॥

विष्णु स्तोत्रे

स्तोत्रे
Chapters
गरूडध्वजस्तोत्रम्
गुरुवातपुरीश पञ्चरत्नं
सत्यव्रतोक्तदामोदरस्तोत्रम्
द्वादश स्तोत्राणि
नारायणस्तुतिः
नारायणस्तोत्रम्
श्री नारायण हृदयम्
श्रीमन्त्रराजपद स्तोत्रम्
भज गोविन्दं
माङ्गल्यस्तवः
लक्ष्मीनृसिंहपञ्चरत्नम्
सुप्रभात स्तोत्रम्
मङ्गळाशासनम्
लक्ष्मीनृसिंह स्तोत्रम्
लक्ष्मीनृसिंह प्रपत्तिः
श्री नखस्तुतिः
विष्णुपदी
विष्णु पञ्चायुध स्तोत्रम्
विष्णुपञ्जरस्तोत्रम्
विष्णुपादादिकेशान्तस्तोत्रम्
प्रातःस्मरणम्
श्रीविष्णुभुजङ्गप्रयातस्तोत्रम्
श्रीविष्णोः शतनामस्तोत्रम्
अष्टषष्टिनामतीर्थस्तोत्र
विष्णुस्तवनं
विष्णुस्तवराजः
विष्णुस्तवराजः
विष्णुषट्पदी
श्रीविष्णोः षोडशनामस्तोत्रम्
विष्णुस्तुतिः ब्रह्मोक्त नरसिंहपुऱाणे
विष्णुस्तुतिः कण्डुमुनिप्रोक्त ब्रह्मपुराणे
विष्णुस्तवनं मार्कण्डेयप्रोक्तं
तीर्थस्नानफलप्रदम्
श्रीविष्णुस्तोत्रं
श्रीविष्णोरष्टाविंशतिनामस्तोत्रम्
श्रीविष्णोर्नामस्तोत्रं
विष्णोर्स्तोत्र शिवप्रोक्तं
शालिग्रामस्तोत्रम्
सङ्कष्टनाशनविष्णुस्तोत्रम्
समस्तपापनाशन
सुमङ्गल स्तोत्र
श्रीरङ्गस्तोत्रम्
श्रीहरिनाममाला स्तोत्रम्
हरि स्तोत्रम्
नारायणस्तोत्रम्‌
विष्णुस्तोत्राणि
नारायणवर्म
विष्णुपञ्जरस्तोत्रम्
श्रीमदच्युताष्टकम्‌
अच्युताष्ट्कम्‌
विष्णूस्तवराजः
विष्णोरष्टाविंशतिनाम स्तोत्रम्‌
मुकुन्दमाला
श्रीविष्णुशतनामस्तोत्रम्‌
परमेश्वरस्तुतिसारस्तोत्रम्‌
भगवच्छरणस्तोत्रम्
हरिनाममालास्तोत्रम्
शालग्रामस्तोत्रम्
अच्युताष्टकम्
विष्णुपादादिकेशांतवर्णनस्तोत्रम्
श्रीहरिस्तोत्रम्
श्रीहरिनामाष्टकम्
श्रीहरि शरणाष्टकम्
श्रीगोविंदाष्टकम्
रमापत्यष्टकम्
संकष्टनाशनविष्णुस्तोत्रम्
अथ पांडवगीताप्रारम्भ:
हरिस्तुतुप्रारंभ:
आचार्यकृतषट्‌पदी
नारायणस्तोत्रम्
श्रीविष्णो:षोडशनामस्तोत्रम्
श्रीविष्णुमहिम्न: स्तोत्र
श्रीदीनबंध्वष्टकम्
कमलापत्यष्टकम्
नारायण कवच
नारायण सूक्तम्
नारायणम्
श्री नारायण हृदयम्