Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

विष्णुपदी

ॐ नमो गङ्गायै ।
श्रीब्रह्मोवाच ।
श्रोतुमिच्छामि देवेश लक्ष्मीकान्त नमः प्रभो ।
विष्णो विष्णुपदीस्तोत्रं पापघ्नं पुण्यकारणम् ॥११३॥
श्री नारायण उवाच ।
शिवसङ्गीतसंमुग्धश्रीकृष्णाङ्गद्रवोद्भवाम् ।
राधाङ्गद्रवसम्भूतां तां गङ्गां प्रणमाम्यहम् ॥११४॥
या जन्मसृष्टेरादौ च गोलोके रासमण्डले ।
संनिधाने शंकरस्य तां गङ्गां प्रणमाम्यहम् ॥११५॥
गोपैर्गोपीभिराकीर्णे शुभे राधामहोत्सवे ।
कार्तिकीपूर्णिमाजातां तां गङ्गां प्रणमाम्यहम् ॥११६॥
कोटियोजनविस्तीर्णा दैर्घ्ये लक्षगुणा ततः ।
समावृता या गोलोकं तां गङ्गां प्रणमाम्यहम् ॥११७॥
षष्टिलक्षैर्योजनैर्या ततो दैर्घ्ये चतुर्गुणा ।
समावृता या वैकुण्ठं तां गङ्गां प्रणमाम्यहम् ॥११८॥
विंशल्लक्षैर्योजनैर्या ततो दैर्घ्ये चतुर्गुणा ।
समावृता ब्रह्मलोकं या तां गङ्गां प्रणमाम्यहम् ॥११९॥
त्रिंशल्लक्षैर्योजनैर्या दैर्घ्ये पञ्चगुणा ततः ।
आवृता शिवलोकं या तां गङ्गां प्रणमाम्यहम् ॥१२०॥
षड्योजनसुविस्तीर्णा दैर्घ्ये वशगुणा ततः ।
मन्दाकिनी येन्द्रलोके तां गङ्गां प्रणमाम्यहम् ॥१२१॥
लक्षयोजनविस्तीर्णा दैर्घ्ये सप्तगुणा ततः ।
आवृता ध्रुवलोकं या तां गङ्गां प्रणमाम्यहम् ॥१२२॥
लक्षयोजनविस्तीर्णा दैर्घ्ये षड्गुणिता ततः ।
आवृता चन्द्रलोकं या तां गङ्गां प्रणमाम्यहम् ॥१२३॥
योजनैः षष्टिसाहस्रैर्दैर्घ्ये दशगुणा ततः ।
आवृता सूर्यलोकं या तां गङ्गां प्रणमाम्यहम् ॥१२४॥
लक्षयोजनविस्तीर्णा दैर्घ्ये षड्गुणिता ततः ।
आवृता सत्यलोकं या तां गङ्गां प्रणमाम्यहम् ॥१२५॥
दशलक्षैर्योजनैर्या दैर्घ्ये पञ्चगुणा ततः ।
आवृता या तपोलोकं तां गङ्गां प्रणमाम्यहम् ॥१२६॥
सहस्रयोजना या च दैर्घ्ये सप्तगुणा ततः ।
आवृता जनलोकं या तां गङ्गां प्रणमाम्यहम् ॥१२७॥
सहस्रयोजनयामा दैर्घ्ये सप्तगुणा ततः ।
आवृता या च कैलासं तां गङ्गां प्रणमाम्यहम् ॥१२८॥
पाताले या भोगवती विस्तीर्णा दशयोजना ।
ततो दशगुणा दैर्घ्ये तां गङ्गां प्रणमाम्यहम् ॥१२९॥
क्रोशैकमात्रविस्तीर्णा ततः क्षीणा न कुत्रचित् ।
क्षितौ चालकनन्दा या तां गङ्गां प्रणमाम्यहम् ॥१३०॥
सत्ये य क्षीरवर्णा च त्रेतायामिन्दुसंनिभा ।
द्वापरे चन्दनाभा च तां गङ्गां प्रणमाम्यहम् ॥१३१॥
जलप्रभा कलौ या च नान्यत्र पृथिवीतले ।
स्वर्गे च नित्यं क्षीराभा तां गङ्गां प्रणमाम्यहम् ॥१३२॥
यस्याः प्रभाव अतुलः पुराणे च श्रुतौ श्रुतः ।
या पुण्यदा पापहर्त्री तां गङ्गां प्रणमाम्यहम् ॥१३३॥
यत्तोयकणिकास्पर्शः पापिनां च पितामह ।
ब्रह्महत्यादिकं पापं कोटिजन्मार्जितं दहेत् ॥१३४॥
इत्येवं कथितं ब्रह्मन्गङ्गापद्यैकविंशतिम् ।
स्तोत्ररूपं च परमं पापघ्नं पुण्यबीजकम् ॥१३५॥
नित्यं यो हि पठेद्भक्त्या सम्पूज्य च सुरेश्वरीम् ।
अश्वमेधफलं नित्यं लभते नात्र संशयः ॥१३६॥
अपुत्रो लभते पुत्रं भार्याहीनो लभेत्प्रियाम् ।
रोगान्मुच्येत रोगी च बद्धो मुच्येत बन्धनात् ॥१३७॥
अस्पष्टकीर्तिः सुयशा मूर्खो भवति पण्डितः ।
यः पठेत्प्रातरुत्थाय गङ्गास्तोत्रमिदं शुभम् ॥१३८॥
शुभं भवेत्तु दुस्स्वप्नं गङ्गास्नानफलं भवेत् ॥१३९॥

इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारदनारायणसंवादे
गङ्गोपाख्याने दशमोऽध्यायान्तर्गतं गङ्गास्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

विष्णु स्तोत्रे

स्तोत्रे
Chapters
गरूडध्वजस्तोत्रम्
गुरुवातपुरीश पञ्चरत्नं
सत्यव्रतोक्तदामोदरस्तोत्रम्
द्वादश स्तोत्राणि
नारायणस्तुतिः
नारायणस्तोत्रम्
श्री नारायण हृदयम्
श्रीमन्त्रराजपद स्तोत्रम्
भज गोविन्दं
माङ्गल्यस्तवः
लक्ष्मीनृसिंहपञ्चरत्नम्
सुप्रभात स्तोत्रम्
मङ्गळाशासनम्
लक्ष्मीनृसिंह स्तोत्रम्
लक्ष्मीनृसिंह प्रपत्तिः
श्री नखस्तुतिः
विष्णुपदी
विष्णु पञ्चायुध स्तोत्रम्
विष्णुपञ्जरस्तोत्रम्
विष्णुपादादिकेशान्तस्तोत्रम्
प्रातःस्मरणम्
श्रीविष्णुभुजङ्गप्रयातस्तोत्रम्
श्रीविष्णोः शतनामस्तोत्रम्
अष्टषष्टिनामतीर्थस्तोत्र
विष्णुस्तवनं
विष्णुस्तवराजः
विष्णुस्तवराजः
विष्णुषट्पदी
श्रीविष्णोः षोडशनामस्तोत्रम्
विष्णुस्तुतिः ब्रह्मोक्त नरसिंहपुऱाणे
विष्णुस्तुतिः कण्डुमुनिप्रोक्त ब्रह्मपुराणे
विष्णुस्तवनं मार्कण्डेयप्रोक्तं
तीर्थस्नानफलप्रदम्
श्रीविष्णुस्तोत्रं
श्रीविष्णोरष्टाविंशतिनामस्तोत्रम्
श्रीविष्णोर्नामस्तोत्रं
विष्णोर्स्तोत्र शिवप्रोक्तं
शालिग्रामस्तोत्रम्
सङ्कष्टनाशनविष्णुस्तोत्रम्
समस्तपापनाशन
सुमङ्गल स्तोत्र
श्रीरङ्गस्तोत्रम्
श्रीहरिनाममाला स्तोत्रम्
हरि स्तोत्रम्
नारायणस्तोत्रम्‌
विष्णुस्तोत्राणि
नारायणवर्म
विष्णुपञ्जरस्तोत्रम्
श्रीमदच्युताष्टकम्‌
अच्युताष्ट्कम्‌
विष्णूस्तवराजः
विष्णोरष्टाविंशतिनाम स्तोत्रम्‌
मुकुन्दमाला
श्रीविष्णुशतनामस्तोत्रम्‌
परमेश्वरस्तुतिसारस्तोत्रम्‌
भगवच्छरणस्तोत्रम्
हरिनाममालास्तोत्रम्
शालग्रामस्तोत्रम्
अच्युताष्टकम्
विष्णुपादादिकेशांतवर्णनस्तोत्रम्
श्रीहरिस्तोत्रम्
श्रीहरिनामाष्टकम्
श्रीहरि शरणाष्टकम्
श्रीगोविंदाष्टकम्
रमापत्यष्टकम्
संकष्टनाशनविष्णुस्तोत्रम्
अथ पांडवगीताप्रारम्भ:
हरिस्तुतुप्रारंभ:
आचार्यकृतषट्‌पदी
नारायणस्तोत्रम्
श्रीविष्णो:षोडशनामस्तोत्रम्
श्रीविष्णुमहिम्न: स्तोत्र
श्रीदीनबंध्वष्टकम्
कमलापत्यष्टकम्
नारायण कवच
नारायण सूक्तम्
नारायणम्
श्री नारायण हृदयम्