Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

एक होती म्हतारी जाइ लेकि...

एक होती म्हतारी
जाइ लेकिच्या घरी
काठी टेकित टेकित जाते
जाते जंगलातुन

गुहेतुन आले वाघोबा
वाघोबा अन कोल्होबा
म्हणु लागले म्हातारीला
खाउ का ग तुला

म्हातारी मग घाबरली
थर थर कापु लागली
पाया पडुनी म्हणु लागली
जाउ द्या ना मला

लेकीकडे जाउन येते
शिरा पुरी खाउन येते
लठ्ठमुठ्ठ होउन येते
खा ना मग मला

म्हणणे तिचे आवडले
म्हातारीला सोडुन दिले
लेकीकडे जाउन आली
शिरा पुरी खाउन आली
लठ्ठमुठ्ठ होउन आली
भोपळ्यामधे बसुन आली
दिसेना कोणा

एवढा मोठा भोपळा
लाल लाल वाटोला
आतुन बोले म्हातरी
चल रे भोपळ्या टुणुन टुणुक

गुहेतुन आले वाघोबा
वाघोबा अन कोल्होबा
म्हणु लागले म्हातारीला
खाउ का ग तुला

मीच खाणार मीच खाणार
नाही कोणाला देणार
भांडु लागले तांडु लागले
भांडु लागले तांडु लागले
पळते म्हातारी

कशाची म्हातारी कशाची कोतारी
चल रे भोपळ्या टुणुक टुणुक.