देवांच्या भूपाळ्या (Marathi)


स्तोत्रे
सगुण उपासनेंत देवाला मनुष्यासारखे सोपस्कार करतात. देव रात्रीं झोंपला आहे. त्याला झोंपेतून उठविण्यासाठी पहांटेच्या भूप रागांत गाणें गावयाचें ही कल्पना भूपाळ्यांत आहे. त्याचप्रमाणें स्वतःच्या अंतःकरणांत असलेल्या देवत्त्वालाही जागृत करण्याचा हेतु भूपाळ्या म्हणण्यांत डोळ्यासमोर ठेवलेला आहे. READ ON NEW WEBSITE

Chapters

भूपाळी श्रीगणपतीची

भूपाळी घनश्याम श्रीधराची

भूपाळी मारुतीची

भूपाळी श्रीकृष्णाची

भूपाळी कृष्णाची

भूपाळी रामाची

भूपाळी पंढरीची

पहाटेच्या भूपाळ्या

भूपाळी श्रीविष्णूची

भूपाळी श्रीविष्णूची

भूपाळी आत्मारामाची

भूपाळी शंकराची

भूपाळी गंगेची

भूपाळी नद्यांची

भूपाळी दशावतारांची

भूपाळी संतांची

भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची

भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची

भूपाळी श्रीदत्तात्रेयाची

भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची

भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची

भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची

भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची

भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची

भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची

भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची

भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची