Android app on Google Play

 

भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची

 

उठीं उठी श्रीदत्तात्रेया । श्रीपादश्रीवल्लभा सदया ।

श्रीनृसिंहसरस्वती गुरुवर्या । दर्शन देई भक्‍तांसी ॥ध्रु०॥

पंच पंच उषःकाल जाहला । अरुणोदय सप्तपंच धाटिला ।

अष्टपंच प्रातःकाला । उदया पावे रवि पूर्ण ॥१॥

आले अमरेंद्रादि अमर । संत साधु मुनिवर ।

समग्र आले नारीनर । कांकड आरती पहावया ॥२॥

नमितां पूर्ण मनोरथ होती । त्रिविध ताप समूळ हरती ।

पूर्वज समस्त उद्धरती । कांकड आरती देखिलिया ॥३॥

वेगें उठती सद्‌गुरुमूर्ती । सकळिक पदांबुज वंदिती ।

स्तवनीं ध्यानी ओवाळिती । विश्वव्यापक परमात्मा ॥४॥

गुरुत्रैमूर्ति आश्रम घेऊन । तरुवरीं ब्रीदरक्षणार्थ राहुन ।

स्मरतां तारिसी जन संपूर्ण । रक्षिसी गुरुभक्त सर्वदा ॥५॥

 

देवांच्या भूपाळ्या

स्तोत्रे
Chapters
भूपाळी श्रीगणपतीची
भूपाळी घनश्याम श्रीधराची
भूपाळी मारुतीची
भूपाळी श्रीकृष्णाची
भूपाळी कृष्णाची
भूपाळी रामाची
भूपाळी पंढरीची
पहाटेच्या भूपाळ्या
भूपाळी श्रीविष्णूची
भूपाळी श्रीविष्णूची
भूपाळी आत्मारामाची
भूपाळी शंकराची
भूपाळी गंगेची
भूपाळी नद्यांची
भूपाळी दशावतारांची
भूपाळी संतांची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तात्रेयाची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची