Android app on Google Play

 

भूपाळी श्रीदत्तात्रेयाची

 

उठिं उठिं बा दत्तात्रेया । भानु करुं पाहे उदया ।

करणें दीनांवरती दया । चरण दावें वेगेंसी ॥ध्रु०॥

मंद वायूही सूटला । पक्षी करिताती किल्बिला ।

दीपवर्ण शुभ्र जाला । पूर्व दिशा उजळली ॥१॥

करुनि कृष्णेचें सुस्नान । घेऊनि पूजेचें सामान ।

सकळां लागलें तव ध्यान । कपाट केव्हां उघडेल ॥२॥

आले देवादिक दर्शना । त्यांच्या पुरवाव्या कामना ।

संतोषोनि आपल्या मना । तीर्थप्रसाद अर्पावा ॥३॥

गुरु त्रैमूर्ति साचार । करिसी पतितांचा उद्धार ।

म्हणुनि धरिसी हा अवतार । संकटीं भक्‍तां रक्षिसी ॥४॥

रामदास लागे पायीं । मागे इच्छा हेंचि देई ।

तूंचि माझी बाप मायी । प्रतिपाळावें भक्‍तांसी ॥५॥

 

देवांच्या भूपाळ्या

स्तोत्रे
Chapters
भूपाळी श्रीगणपतीची
भूपाळी घनश्याम श्रीधराची
भूपाळी मारुतीची
भूपाळी श्रीकृष्णाची
भूपाळी कृष्णाची
भूपाळी रामाची
भूपाळी पंढरीची
पहाटेच्या भूपाळ्या
भूपाळी श्रीविष्णूची
भूपाळी श्रीविष्णूची
भूपाळी आत्मारामाची
भूपाळी शंकराची
भूपाळी गंगेची
भूपाळी नद्यांची
भूपाळी दशावतारांची
भूपाळी संतांची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तात्रेयाची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची