Android app on Google Play

 

भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची

 

ऐका भोळे भाविकजन । नित्य करा गुरुचिंतन ।

महादोष होती दहन । स्मरणमात्रें करुनिया ॥ध्रु०॥

गुरुसेवा घडेल ज्यासी । काळ दंडीना तयासी ।

अंतीं जाय मोक्षपदासी । गुरुस्मरण केलिया ॥१॥

गुरु भक्‍तीचा दाता । गुरु देहासी चालविता ।

हरे पातकाची व्यथा । गुरुस्मरण केलिया ॥२॥

गुरु ज्ञानाचा सागरु । गुरु धैर्याचा आगरु ।

गुरु नेईल पैल पारु । नामस्मरण केलिया ॥३॥

गुरु मायेचें निरसन । गुरु मायेचें अंजन ।

गुरुचें अगाध महिमान । मुखें कित्येक वदावें ॥४॥

गुरु संतांचें निजगुज । गुरु मंत्रांचें निजबीज ।

गुरुचें घ्यावें चरणांबुज । अनेक तीर्थें त्या ठायीं ॥५॥

जयजय गुरु मायबापा । चुकवी चौर्‍यांशीच्या खेपा ।

भक्तराज ध्यातो गुरुबापा । ब्रह्मीं लय लावुनिया ॥६॥

 

देवांच्या भूपाळ्या

स्तोत्रे
Chapters
भूपाळी श्रीगणपतीची
भूपाळी घनश्याम श्रीधराची
भूपाळी मारुतीची
भूपाळी श्रीकृष्णाची
भूपाळी कृष्णाची
भूपाळी रामाची
भूपाळी पंढरीची
पहाटेच्या भूपाळ्या
भूपाळी श्रीविष्णूची
भूपाळी श्रीविष्णूची
भूपाळी आत्मारामाची
भूपाळी शंकराची
भूपाळी गंगेची
भूपाळी नद्यांची
भूपाळी दशावतारांची
भूपाळी संतांची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तात्रेयाची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची