Android app on Google Play

 

भूपाळी श्रीगणपतीची

 

उठा उठा हो सकळिक । वाचे स्मरावा गजमुख ।
ऋध्दि-सिध्दिचा नायक । सुखदायक भक्तांसी ॥ ध्रु. ॥
अगीं शेंदुराची उटी । मथां शोभतसे कीरिटी ।
केशरकस्तुरी लल्लाटीं । हार कंठी साजिरा ॥ १ ॥
कानी कुंडलाची प्रभा । चंद्र-सूर्य जैसे नभा ।
माजीं नागबंद शोभा । स्मरतां उभा जवळी तो ॥ २ ॥
कांसे पितांबराची धटी । हाती मोदकांची वाटी ।
रामानंद स्मरता कंठी । तो संकटी पावतो ॥ ३ ॥
 

देवांच्या भूपाळ्या

स्तोत्रे
Chapters
भूपाळी श्रीगणपतीची
भूपाळी घनश्याम श्रीधराची
भूपाळी मारुतीची
भूपाळी श्रीकृष्णाची
भूपाळी कृष्णाची
भूपाळी रामाची
भूपाळी पंढरीची
पहाटेच्या भूपाळ्या
भूपाळी श्रीविष्णूची
भूपाळी श्रीविष्णूची
भूपाळी आत्मारामाची
भूपाळी शंकराची
भूपाळी गंगेची
भूपाळी नद्यांची
भूपाळी दशावतारांची
भूपाळी संतांची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तात्रेयाची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची
भूपाळी श्रीदत्तप्रभूची