बुद्धलीला सारसंगह (Marathi)


धर्मानंद कोसंबी
बुद्धचरित्राच्या रूपाने पालिवाङमयाचे दिग्दर्शन. या ग्रंथाच्या योगे बौद्धांच्या मूळ ग्रंथासंबंधाने आमच्या सुशिक्षित वर्गातदेखील आढळून येणार्‍या कित्येक भ्रामक समजुती अंशत: तरी नष्ट होतील, अशी आशा बाळगणे अप्रस्तुत होणार नाही. READ ON NEW WEBSITE

Chapters

प्रस्तावना (धर्मानंद कोसंबी)

प्रस्तावना (लक्ष्मणशास्त्री जोशी) 1

प्रस्तावना (लक्ष्मणशास्त्री जोशी) 2

प्रस्तावना (लक्ष्मणशास्त्री जोशी) 3

प्रस्तावना (लक्ष्मणशास्त्री जोशी) 4

प्रस्तावना (लक्ष्मणशास्त्री जोशी) 5

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 1

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 2

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 3

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 4

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 5

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 6

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 7

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 8

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 9

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 10

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 11

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 12

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 13

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 14

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 15

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 16

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 17

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 18

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 19

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 20

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 21

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 22

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 23

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 24

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 25

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 26

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 27

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 28

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 29

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 30

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 31

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 32

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 33

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 34

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 35

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 36

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 37

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 38

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 39

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 40

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 41

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 42

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 43

बोधिसत्त्वाच्या कथा (भाग पहिला) 44

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 1

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 2

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 3

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 4

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 5

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 6

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 7

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 8

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 9

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 10

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 11

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 12

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 13

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 14

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 15

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 16

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 17

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 18

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 19

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 20

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 21

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 22

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 23

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 24

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 25

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 26

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 27

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 28

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 29

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 30

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 31

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 32

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 33

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 34

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 35

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 36

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 37

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 38

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 39

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 40

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 41

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 42

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 43

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 44

बुद्धचरित्र (भाग दुसरा) 45

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 1

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 2

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 3

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 4

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 5

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 6

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 7

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 8

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 9

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 10

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 11

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 12

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 13

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 14

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 15

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 16

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 17

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 18

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 19

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 20

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 21

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 22

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 23

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 24

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 25

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 26

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 27

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 28

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 29

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 30

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 31

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 32

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 33

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 34

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 35

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 36

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 37

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 38

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 39

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 40

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 41

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 42

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 43

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 44

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 45

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 46

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 47

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 48

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 49

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 50

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 51

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 52

बुद्धाचा उपदेश व परिनिर्वाण (भाग तिसरा) 53