Get it on Google Play
Download on the App Store

श्रीगणेशाची सहस्त्र नामे (Marathi)


भगवान दादा
श्रीगणेशाच्या सहस्त्रनामांचे मराठी अर्थ.
READ ON NEW WEBSITE

Chapters

श्लोक १ ते ५

श्लोक ६ आणि ७

श्लोक ८ आणि ९

श्लोक १० ते १२

श्लोक १३ ते १५

श्लोक १६ ते २०

श्लोक २१ ते २५

श्लोक २६ ते ३०

श्लोक ३१ ते ३३

श्लोक ३४ ते ४०

श्लोक ४१ ते ४५

श्लोक ४६ ते ५०

श्लोक ५१ ते ५५

श्लोक ५६ ते ६०

श्लोक ६१ ते ६५

श्लोक ६६ ते ७०

श्लोक ७१ ते ७५

श्लोक ७६ ते ८०

श्लोक ८१ ते ८५

श्लोक ८६ ते ९०

श्लोक ९१ ते ९५

श्लोक ९६ ते १००

श्लोक १०१ ते १०५

श्लोक १०६ ते ११०

श्लोक १११ ते ११५

श्लोक ११६ ते १२०

श्लोक १२१ ते १२५

श्लोक १२६ ते १३०

श्लोक १३१ ते १३५

श्लोक १३६ ते १४०

श्लोक १४१ ते १४५

श्लोक १४६ ते १५०

श्लोक १५१ ते १५५

श्लोक १५६ ते १६०

श्लोक १६१ ते १६५

श्लोक १६६ ते १७०

श्लोक १७१ ते १७७

श्लोक १७८ ते १८०

श्लोक १८१ ते १८४

श्लोक १८५ ते १८९

श्लोक १९० ते १९५

श्लोक १९६ ते २०३

श्लोक २०४ ते २१५