Android app on Google Play

 

नामावली

 

॥ अथनामावली ॥
आदिशक्तये । महादेव्यैन । अंबिकायै । परमेश्वर्यै । ईश्वरै । योगिन्यै । योगायै । सर्वभूतेश्वर्यै । जयायै विजयायै ॥१०॥ शांभव्यै । शक्त्यै । बाह्म्यै । ब्रह्मांडधारिण्यै मोहिन्यै । मोहरूपायै । महामायायै । माहेश्वर्यै । लोकरक्षणायै । दुर्गायै ॥२०॥ भक्तचिंतामण्यै । मत्यै । सिध्यै । मर्त्यै । महालक्ष्म्यै । सर्वसिद्धिप्रदायै । मंत्रमूर्त्यै । महाकाल्यै । सर्वमूर्त्रिस्वरूपिण्यै । वेदमूर्त्यैं ॥३०॥ वेदवर्त्यै । वेदांगायै । अव्यहारिण्यै । आद्यायै । भवगंत्यै । अरोध्ये । रुद्राण्यै । रुइरूपिण्यै । नारायण्यै । नारसिंहै ॥४०॥ नागयज्ञोपवीतिन्यै । शंखचक्रगदाधारिण्यै । जटामुकुटशोभिन्यै । अप्रमाणायै प्रमाणायै । आदिमध्यावसनायै । पुण्योदयायै । पुण्यकीर्त्यै । स्तुताय ॥५०॥ विश्वमात्रे । विशालाक्षायै । गंभीरायै । करुणान्वितायै । कालरात्रयि  । कामसिद्धै । कमलायै । पद्मवासिन्यै । मात्रे मातंगिन्यै ॥६०॥ चंडमुडवधायै । धात्र्यै । दैत्यदानवनाशिन्यै । मोघद्योत्ये । मेघमालायै । सिद्धै । मनोयोगिन्यै । सत्त्वधारिण्यै । आत्मज्योत्ये । परमज्योतिषे ॥७०॥ सर्वज्योत्यै । स्वरूपिण्यै । सहस्रमूर्त्यै । सावर्ण्यै । आयुर्लक्ष्म्यै । धनुर्लक्ष्म्यै । विद्याक्ष्म्यै । विचक्षणायै । सर्वलक्ष्मिपदारूपायै । क्षीरार्णववासिन्यै ॥८०॥ वागैश्वर्यै । वाक्सिद्धायै । अज्ञानघायै । गोचर्यै । बलायै । परमकल्याणै । भानुमंदलवासिन्यै । अव्यक्तायै । व्यक्तरूपायै । अनंतरूपिण्यै ॥९०॥ चंद्राननायै । चंद्रजटायै । चंद्रमंडलमंडितायै । भैरव्यै । परमनंदायै । अनंतायै । अपराजितायै । ज्ञानदेव्यै । ज्ञानवर्तायैं । ज्ञानमूर्त्यै ॥१००॥ कलावत्यै । स्मशानवत्यै । चामुंडायै । घोर दारिद्र्यनाशिन्यै । महिषासुरघ्न्यै । सर्वरक्षायै । ह्रियै । श्रियै । महाकाल्यै । महालक्ष्म्यै । महासरस्वत्यै । श्रामहाकाल्यै महालक्ष्म्यै । महासरस्वत्यैनमः ॥
इति नामावली समाप्तः ॥