Android app on Google Play

 

खर आणि दूषण

 

https://pbs.twimg.com/profile_images/745316057741729792/eT2SOMoy.jpg

हे दोधे रावणाचे 'विमातृज' सावत्र भाऊ' होते. ऋषी विश्रवा यांच्या २ पत्नी होत्या. खर, पुष्पोत्कटा पासून आणि दूषण वाका पासून उत्पन्न झाले होते तर कैकसी पासून रावणाचा जन्म झाला होता. खर - दूषण यांना प्रभू रामाने मारले होते. त्यांच्या वधाची घटना रामायणाच्या अरण्यकांड भागात मिळते.
शूर्पणखाचे नाक आणि कान कापल्यानंतर ती खर आणि दुषण यांच्याकडे गेली होती. त्यांनी आपली आपली सेना तयार केली आणि वनात राहणाऱ्या राम आणि लक्ष्मणावर हल्ला केला होता, परंतु दोन भावांनी फक्त मिळून खर आणि दूषण यांचा वध केला.