Android app on Google Play

 

बहरीन

 

 

बहरीन मध्ये कोणताही इनकम टैक्स नाहीये. परंतु सोशल इंश्युरंस आणि एम्प्लॉयमेंट टैक्स नक्की द्यावा लागतो. इथे प्रत्येक नियोक्त्याला आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी १२ टक्के इंश्युरंस कर भरावा लागतो.