Android app on Google Play

 

बरमूडा

 


बरमुडा देश छोटासा आहे, असे असूनही कोणताही वैयक्तिक कर भरावा लागत नाही. केवळ १४ टक्के पे-रोल कर भरावा लागतो.