Android app on Google Play

 

१२

(राग : अडाणा, चाल : नगरी मोरी)
स्वकर शपथ वचनिं वाहिला । उगीच कां तुंवा ? ॥
निजतनु दिहली मला, तो काय पोरखेळ नवा ॥धृ०॥
पसरिली माया लटकिच कां ती ॥
वरिलें मग का धरूनि ॥ साक्षी त्या माधवा ॥१॥

संगीत संशयकल्लोळ

गोविंद बल्लाळ देवल
Chapters
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६