Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

गौप्यमान

चंद्राच्या दीप्त पटांमधुनी

डोकावे छाया बघ वदनीं. ध्रु०

हरशिरिं डौलें जाउनि सजला,

स्मरें हरावरि बाण योजिला,

यासहि का ओझरता रुतला ?

घाव न ये अजुनी भरुनी १

विचित्र करि पोशाख भरजरी,

धवल विहासें न्हाणि जगा जरि,

लाजुनि यापरि घाव लपवि परि

दिसे टरफला भेदूनी. २

गृहविहीन हा पांथ भ्रमणा

करी, तयाचा जादूटोणा

कधीं स्पर्शला तुजला तरुणा ?

काय खुपे तुज सांग मनी ३

कधीं कुणीं डोळ्यांतुनि तुजला

बाण काळिजीं काय मारिला ?

घाव खोल जो त्याचा पडला

फुका लपविशी तूं हसुनी ! ४

खळखळ रस जरि वाणी प्रसवी,

तुझें हास्य जरि सकलां हसवी,

विलासलीला मला न फसवी,

झळके छाया किती नयनीं ! ५

प्रमदांच्या तूं कथा सांगशी,

व्याजोक्तीनें जनां दिपविशी ६

संग्रह २

भा. रा. तांबे
Chapters
मातृभूमीप्रत
आलें तुझ्या रे दारीं नृपा
रे चेटक्या !
प्रभु, तुज कवणेपरि ध्याऊं ?
रे मानसहंसा !
सामाजिक पाश
कोठे शांति, तुझा निवास ?
शांतिनिवास
चल जळो ज्ञानविज्ञान गड्या !
जीवसंयोग
प्रणयप्रभा
कुणी कोडें माझें उकलिल का ?
जीवनसंगीत
मग विसर हवा तर हा क्षण गे !
लोकमान्यांस
घट भरे प्रवाहीं बुडबुडुनी
बघुनि तया मज होय कसेंसें !
गौप्यमान
भयचकित नमावें तुज रमणी !
प्रेमरत्‍नास
तें दूध तुझ्या त्या घटांतलें
नववधू प्रिया, मी
पावलोपावलीं साउलि ही !
क्षण सुवर्णकण झाले रमणा !
घन तमीं शुक्र बघ राज्य करी !
सोन्याची घेउनि करिं झारी
आह्रानशृंग
मंदिरीं मना, तव गान भरे
या प्रकाशशिखरीं
रे अजात अज्ञात सखे जन !
गोंधळाचें घर
या वेळीं माझ्या रे रमणा !
गे शपथ तुझी !
नटेश्वराची आरती
घातली एकदा अतां उडी !
रुद्रास आवाहन
उद्यांची गति
पोशाख नवनवा मला दिला !
महा-प्रस्थान
घाबरूं नको, बावरूं नको !
आलों, थांबव शिंग !
जन पळभर म्हणतिल, 'हाय हाय !'
निरोप घेतांना
मरणांत खरोखर जग जगतें !
उदार चंद्रा !
गाडी बदलली !
किति महामूर्ख तूं शहाजहां !
जीवितसाफल्य
आज तो कुठे जिवाचा चोर ?
स्वारी कशी येईल ?
वैरिण झाली नदी !
निजल्या तान्ह्यावरी
कळा ज्या लागल्या जीवा
जन म्हणती सांवळी !
फेरीवाला
पक्षि पिंजर्‍यांतुनी उडाला !
दृष्ट हिला लागली !
विरहांतील चित्तरंजन
तुझे लोचन
घट भरा शिगोशिग
निष्ठुर किति पुरुषांची जात !
घट तिचा रिकामा
पुनवेची शारद रात
कवणे मुलखा जाशी ?