Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

कुणी कोडें माझें उकलिल का ?

कुणि कोडें माझें उकलिल का ?

कुणि शास्त्री रहस्य कळविल का ? ध्रु०

ह्र्दयिं तुझ्या सखि, दीप पाजळे,

प्रभा मुखावरि माझ्या उजळे;

नव रत्‍नें तूं तुज भूषविलें,

मन्मन खुललें आंतिल कां ? १

गुलाब माझ्या ह्र्दयीं फूलला,

रंग तुझ्या गालांवर खुलला;

कांटा माझ्या पायीं रुतला,

शूल तुझ्या उरिं कोमल कां ? २

माझ्या शिरिं ढग निळा डवरला,

तुझ्या नयनिं पाउस खळखळला;

शरच्चंद्र या ह्रदयिं उगवला,

प्रभा तुझ्या उरिं शीतल कां ? ३

मद्याचा मी प्यालों प्याला,

प्रिये, तयाचा मद तुज आला;

कुणीं जखडिलें दोन जिवांला

मंत्रबंधनीं केवळ ? कां ? ४

संग्रह २

भा. रा. तांबे
Chapters
मातृभूमीप्रत
आलें तुझ्या रे दारीं नृपा
रे चेटक्या !
प्रभु, तुज कवणेपरि ध्याऊं ?
रे मानसहंसा !
सामाजिक पाश
कोठे शांति, तुझा निवास ?
शांतिनिवास
चल जळो ज्ञानविज्ञान गड्या !
जीवसंयोग
प्रणयप्रभा
कुणी कोडें माझें उकलिल का ?
जीवनसंगीत
मग विसर हवा तर हा क्षण गे !
लोकमान्यांस
घट भरे प्रवाहीं बुडबुडुनी
बघुनि तया मज होय कसेंसें !
गौप्यमान
भयचकित नमावें तुज रमणी !
प्रेमरत्‍नास
तें दूध तुझ्या त्या घटांतलें
नववधू प्रिया, मी
पावलोपावलीं साउलि ही !
क्षण सुवर्णकण झाले रमणा !
घन तमीं शुक्र बघ राज्य करी !
सोन्याची घेउनि करिं झारी
आह्रानशृंग
मंदिरीं मना, तव गान भरे
या प्रकाशशिखरीं
रे अजात अज्ञात सखे जन !
गोंधळाचें घर
या वेळीं माझ्या रे रमणा !
गे शपथ तुझी !
नटेश्वराची आरती
घातली एकदा अतां उडी !
रुद्रास आवाहन
उद्यांची गति
पोशाख नवनवा मला दिला !
महा-प्रस्थान
घाबरूं नको, बावरूं नको !
आलों, थांबव शिंग !
जन पळभर म्हणतिल, 'हाय हाय !'
निरोप घेतांना
मरणांत खरोखर जग जगतें !
उदार चंद्रा !
गाडी बदलली !
किति महामूर्ख तूं शहाजहां !
जीवितसाफल्य
आज तो कुठे जिवाचा चोर ?
स्वारी कशी येईल ?
वैरिण झाली नदी !
निजल्या तान्ह्यावरी
कळा ज्या लागल्या जीवा
जन म्हणती सांवळी !
फेरीवाला
पक्षि पिंजर्‍यांतुनी उडाला !
दृष्ट हिला लागली !
विरहांतील चित्तरंजन
तुझे लोचन
घट भरा शिगोशिग
निष्ठुर किति पुरुषांची जात !
घट तिचा रिकामा
पुनवेची शारद रात
कवणे मुलखा जाशी ?