Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

नामस्मरण - सप्टेंबर ३०

सर्वांचें राखावें समाधान । पण रामाकडे लावावें मन ॥ रामाला स्मरुन वागावे जगांत आपण । तेथें पश्चात्तापाला नाहीं कारण ॥ म्हणून कृतीस असावा साक्षी भगवंत । हा जाणावा खरा परमार्थ ॥ व्यवहार करावा व्यवहारज्ञानानें । परमार्थ करावा गुरुआज्ञेनें ॥ कलि अत्यंत माजला । गलबला चोहोंकडून जरी झाला । चित्त ठेवावें रामावर स्थिर । कार्य घडतें बरोबर ॥ स्वस्थ बसावें एके ठिकाणीं । राम आणत जावा मनीं ॥ प्रयत्नांतीं परमात्मा । ही खूण घालावी चित्ता । व्यवहारीं ठेवावी दक्षता ॥ मागील झालें तें होऊन गेले । पुढील होणार तें होऊं द्यावें भलें । त्याचा न करावा विचार । आज चित्तीं स्मरावा रघुवीर ॥ आंतबट्ट्याचा नाहीं व्यापार । ज्यानें घरीं आणला रघुवीर ॥ नुसत्या प्रयत्नानें जग सुखी होतें । तर दुःखाचें वारें न भरतें ॥ म्हणून परमात्मा आणि प्रयत्न । यांची घालावी सांगड । म्हणजे मनीं न वाटे अवघड ॥ जेथें वाटतें हित । तेथें गुंतत असतें चित्त । चित्त गुंतवावें भगवंतापाशीं । देह ठेवावा व्यवहारापाशीं ॥ चित्तीं ठेवावी एक मात । कधीं न सुटावा भगवंत ॥ राम माझा धनी । तोच माझा रक्षिता जनीं । हें आणून चित्तीं । विषयाची योग्येतेनें करावी संगति ॥

देह करावा रामार्पण । मुखीं घ्यावें नामस्मरण ॥ संताची संगति । रामावर प्रीति । तोच होईल धन्य जगतीं ॥ व्यवहार सांभाळून । करावा परमार्थ जतन ॥ राम ठेवावा ह्रदयांत । जपून असावें व्यवहारांत ॥ रामाचें चिंतन , नामाचें अनुसंधान । वृत्ति भगवत्परायण , साधुसंतास मान , । आल्या अतिथा अन्नदान , । भगवंताला भिऊन वागणें जाण , । याविण परमार्थ नाहीं आन ॥ प्रपंचांत असावी खबरदारी । मन लावावें रामावरी । त्याचा राम होईल दाता । न करावी कशाचीहि चिंता ॥ कवरंटीचें कारण । खोबरें राहावें सुखरुप जाण । तैसे आपले देहाचे संबंध ठेवून । चित्तीं असावा रघुनंदन ॥ परमार्थ करावा जतन । मन करुन रामाला अर्पण ॥ प्रपंचीं असावें सावध । कर्तव्यीं असावें दक्ष । तरी न सोडावा रामाचा पक्ष ॥ प्रयत्नांतीं परमेश्वर हे सज्जनांचे बोल । मनीं ठसवावे खोल ॥ पण आरंभीं स्मरला राम । त्यालाच प्रयत्नांतीं राम । हा ठेवावा विश्वास । सुखें साधावे संसारास ॥ कर्तव्यांत भगवंताचे स्मरण । हेंच समाधान मिळण्याचें साधन ॥ प्रयत्न करावा मनापासून । फळाची अपेक्षा न ठेवून ॥ कर्तव्यात असावें तत्पर । निःस्वार्थबुद्धि त्याचे बरोबर ॥ जोंवर देहाची आठवण । तोंवर व्यवहार करणें जतन । म्हणून प्रयत्न करावा कर्तव्य जाणून । यश देणें न देणें भगवंताचे अधीन ॥

ब्रह्मचैतन्य महाराज - सप्टेंबर मास

स्तोत्रे
Chapters
नामस्मरण - सप्टेंबर १
नामस्मरण - सप्टेंबर २
नामस्मरण - सप्टेंबर ३
नामस्मरण - सप्टेंबर ४
नामस्मरण - सप्टेंबर ५
नामस्मरण - सप्टेंबर ६
नामस्मरण - सप्टेंबर ७
नामस्मरण - सप्टेंबर ८
नामस्मरण - सप्टेंबर ९
नामस्मरण - सप्टेंबर १०
नामस्मरण - सप्टेंबर ११
नामस्मरण - सप्टेंबर १२
नामस्मरण - सप्टेंबर १३
नामस्मरण - सप्टेंबर १४
नामस्मरण - सप्टेंबर १५
नामस्मरण - सप्टेंबर १६
नामस्मरण - सप्टेंबर १७
नामस्मरण - सप्टेंबर १८
नामस्मरण - सप्टेंबर १९
नामस्मरण - सप्टेंबर २०
नामस्मरण - सप्टेंबर २१
नामस्मरण - सप्टेंबर २२
नामस्मरण - सप्टेंबर २३
नामस्मरण - सप्टेंबर २४
नामस्मरण - सप्टेंबर २५
नामस्मरण - सप्टेंबर २६
नामस्मरण - सप्टेंबर २७
नामस्मरण - सप्टेंबर २८
नामस्मरण - सप्टेंबर २९
नामस्मरण - सप्टेंबर ३०