Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

नामस्मरण - सप्टेंबर १०

राम हा तारक मंत्र निराकार । जपा वारंवार हेंचि एक ॥ हेंचि एक करा राम दृढ करा । पुनरपि संसारा येणें नाहीं ॥ येणें नाहीं पुन्हा सांगितली मात । जानकीचा कांत आळवावा ॥ पार्वतीरमण जपे रामनाम । विषाचें दहन तेणें झाले ॥ दीनदास म्हणे वाल्मीक तरला । पापी उद्धरिला अजामेळ ॥ जयासी लागला रामनामचाळा । आठवी गोपाळा सर्वकाळ ॥ सर्वकाळ मति संतांचे संगतीं । जोडिला श्रीपति येणें पंथें ॥ तिन्ही लोकीं श्रेष्ठ रामनाम एक । धरुनि विवेक जपे सदा ॥ हनुमंतें केलें लंकेसी उड्डाण । रामनाम ठाण ह्रदयामाजीं । दीनदास म्हणे वानर तरले । नामीं कोटि कुळें उद्धरती ॥ रामनामाविणें साधन हे जनीं । बरळती प्राणी स्वप्नामाजीं ॥ स्वप्नींचा विचार तैसा हा संसार । सोडुनि असार , राम ध्यावा ॥ रामनामध्वनि उच्चारितां वाणी । पापाची ते धुनी होय तेणें ॥ सिंधूचें मंथन रत्नांची ही खाण । तैसें हें साधन रामनाम ॥ वेदांचेंही खंड योगाचें ते बंड । त्याचें काळें तोंड , दास म्हणे ॥ मन हेंचि राम देहीं आत्माराम । जनीं मेघश्याम पाहे डोळा ॥ पाहूनियां डोळां स्वरुपीं मुरावें । वाचेसी असावें रामनाम ॥ नारायणनामें प्रह्लाद तरला । अजामिळ झाला एकरुप ॥ एकरुप झाले वसिष्ठ महामुनि । तया चापपाणि वश झाला ॥ दीनदास म्हणे स्मरे रघुनाथा । संसाराची चिंता त्यासी नसे ॥ जनीं जनार्दन रामाचें चिंतन । सत्याची ही खाण रामनाम ॥ गाईचें रक्षण भूतदया जाण । अतिथीसी अन्न घाला तुम्ही ॥ संताचा संग विषयाचा त्याग । रामनामीं दंग होऊनिया राहे ॥ राम कृष्ण हरि एकचि स्वरुप । अवताराची लीला वेगळाली ॥ दीनदास सांगे लावूनियां ध्यान । तुम्ही आत्मज्ञान जतन करा ॥ यत्न परोपरी साधनाचे भरी । आंवळे घेतां करीं तैसें होय ॥ तैसें होय , म्हणुनी करा , त्याग । साधावा तो योग रामनामें ॥ रामनामीं आस ठेवूनियां खास । वृथा न जाय श्वास ऐसे करा ॥ ऐसें करा तुम्ही संसारीं असतां । वायां आणिक पंथा जाऊं नका ॥ दीनदासाचे बोल मानूं नका फोल । भक्तवत्सल राम ह्रदयीं धरा ॥ मनाचिया मागें जाऊं नका तुम्ही । येतों आतां आम्ही , कृपा करा ॥ शेवटची विनवणी ऐका तुम्ही कानीं । संसारजाचणीं पडूं नका ॥ रामपाठ तुम्हां सांगितला आज । आणिकांचे काज नाहीं आतां ॥ नित्यपाठ करीं माणगंगातीरीं । होसी अधिकारी मोक्षाचा तूं ॥ ब्रह्मचैतन्य नाम सदगुरुचे कृपें । दीनदास जपे राम सदा ॥

ब्रह्मचैतन्य महाराज - सप्टेंबर मास

स्तोत्रे
Chapters
नामस्मरण - सप्टेंबर १
नामस्मरण - सप्टेंबर २
नामस्मरण - सप्टेंबर ३
नामस्मरण - सप्टेंबर ४
नामस्मरण - सप्टेंबर ५
नामस्मरण - सप्टेंबर ६
नामस्मरण - सप्टेंबर ७
नामस्मरण - सप्टेंबर ८
नामस्मरण - सप्टेंबर ९
नामस्मरण - सप्टेंबर १०
नामस्मरण - सप्टेंबर ११
नामस्मरण - सप्टेंबर १२
नामस्मरण - सप्टेंबर १३
नामस्मरण - सप्टेंबर १४
नामस्मरण - सप्टेंबर १५
नामस्मरण - सप्टेंबर १६
नामस्मरण - सप्टेंबर १७
नामस्मरण - सप्टेंबर १८
नामस्मरण - सप्टेंबर १९
नामस्मरण - सप्टेंबर २०
नामस्मरण - सप्टेंबर २१
नामस्मरण - सप्टेंबर २२
नामस्मरण - सप्टेंबर २३
नामस्मरण - सप्टेंबर २४
नामस्मरण - सप्टेंबर २५
नामस्मरण - सप्टेंबर २६
नामस्मरण - सप्टेंबर २७
नामस्मरण - सप्टेंबर २८
नामस्मरण - सप्टेंबर २९
नामस्मरण - सप्टेंबर ३०