A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: fopen(/tmp/ci_sessionn4760urup4aqgvgpo8u3j8mhujk1bsh1): failed to open stream: No space left on device

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 172

Backtrace:

File: /var/www/bookstruck/application/controllers/Book.php
Line: 14
Function: __construct

File: /var/www/bookstruck/index.php
Line: 316
Function: require_once

श्रीसंतएकनाथ गाथा - भाग तिसरा | समाधि योग - अभंग २८०९ ते २८२०| Marathi stories | Hindi Stories | Gujarati Stories

Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

समाधि योग - अभंग २८०९ ते २८२०

२८०९

गुरु जनार्दन सांगे राममंत्र । पूजावे पवित्र द्विजवर ॥१॥

जोडिली संपदा ब्राह्मणासी द्यावी । अखंड करावी चरणसेवा ॥२॥

ब्राह्मणाचें तीर्थ जे नर सेविती । हरिहर येती वंदावया ॥३॥

ब्राह्मणाचें तीथ ज्या नर मस्तकीं । सायुज्यता मुक्ति पायां लागे ॥४॥

एका जनार्दनीं मुक्ति हे तो वाव । भजा हे भूदेव कोटी जन्मीं ॥५॥

२८१०

जनार्दनें आम्हां सांगितलें गुज । पूजावे हे द्विज आवडीनें ॥१॥

मुखीं ज्याच्या तोचि नारायण । भिन्नभाव जाण भावूं नको ॥२॥

भाविकांहि भिन्न तयासी दंडिती ।रवरव भोगिती कुळांसहित ॥३॥

एका जनार्दनीं ब्राह्मणांची पूजा । चुकवील खेपा संसारींच्या ॥४॥

२८११

ब्राह्मणवाक्यबळें वेदू नेमी जगा । येरव्ही राहे उगा थोटावला ॥१॥

ब्राह्मण तो ब्रह्मा ब्राह्मण तो ब्रह्मा । जयाचेनि कर्माकर्म दाटुगें जगीं ॥२॥

ब्रह्मावाक्याची राणीव तैं शास्त्राची जाणीव । येरव्हीं नुसतें पवे पाषाणाचें ॥३॥

ब्राह्मण वचनार्थ यागकर्म समर्थ । येरव्ही ते समस्त जीत ना मेली ॥४॥

जिवाचें जीवपण शिवाचें शिवपण । याहुनी ब्रह्मापुर्ण ब्राह्मणक वाक्य ॥५॥

पाठ नाहीं पोट नाहीं ब्रह्मा ते निघाट । हाही अनुभव स्पष्ट ब्राह्मणवचनें ॥६॥

ब्रह्मा तें निर्मळ संसार तो मृगजळ । हेंही होय विव्हळ ब्राह्मणवचनें ॥७॥

एका जनार्दनीं ब्राह्मण पूर्ण बोधु । जाणे तया बाधूं न शके कर्माकर्म ॥८॥

२८१२

शम दम तप शौच आणि क्षमा । आर्जव तो प्रेमा ज्ञानालागीं ॥१॥

आत्मा अनुभव वेदीं सत्य भाव । ब्राह्मण स्वभाव कर्म ऐसें ॥२॥

ब्राह्मणाच्या ठायीं गुण शुद्ध सत्त्व । वसे ब्रह्मातत्त्व तया चित्तीं ॥३॥

सर्वांभुतीं दया असे तयापाशीं । विटला उपाधीसी सर्वभावें ॥४॥

एकाजनार्दनीं ऐसे हे ब्राह्मण । तयांचे चरण नित्य वंदूं ॥५॥

२८१३

ब्राह्मणा स्वधर्मक नित्य नैमित्तिक । व्हावे उपासक वेदांलांगीं ॥१॥

स्नानसंध्या वंदन हेंचि नित्य कर्म । तैसेचि हें वर्म पितृतृप्ति ॥२॥

ब्रह्मायज्ञ आणि अग्नीची ते पूजा । तेणें अधोक्षजा पाविजेत ॥३॥

अतिथी आलिया तया अन्नदान । करावें तर्पण द्रव्ययोगें ॥४॥

भूतदया गाई पशूतें पाळावें । मुखीं उच्चारावें रामनाम ॥५॥

एका जनार्दनीं हेंचि कम नित्य । तेणें परब्रह्मा हातां चढे ॥६॥

२८१४

तयालागीं ज्ञानी म्हणती नैमित्तिक पितृ श्राद्धादिक जाणावें तें ॥१॥

संतांचें दर्शन ज्ञानियाची भेटी । उत्थापन अटी करणें लागे ॥२॥

एकादशी शिवरात्री प्रदोषादि । रामजयंत्यादि नाना पर्वे ॥३॥

नैमित्तिक ऐसेंक तयासी म्हणती । त्यायोगें पावती आत्मतत्वीं ॥४॥

एका जनार्दनीं यातें आचराल । तरीच पावाल चित्तशुद्धी ॥५॥

२८१५

नित्य कर्माचें लक्षण । स्नानसंध्या पितृतर्पण ॥१॥

ब्रह्मायज्ञ देवपूजा । करावी त्या अधोक्षजा ॥२॥

वैश्वदेव अतिथी पूजन । आचारांवें नित्य जाण ॥३॥

एका जनार्दनीं कर्म । तेंचि जाणा परब्रह्म ॥४॥

२८१६

ब्रह्मा जाणे ब्राह्मण याती । त्याची घडावी संगती ॥१॥

ब्राह्मण तयासी म्हणावे । त्याचे पायीं लीन व्हावें ॥२॥

गळां घालोनि सूत्रदोरी । म्हणविती ब्रह्माचारी ॥३॥

परी ब्रह्मा नाहीं ठावें । लोकां सांगतसे भावें ॥४॥

एका जनार्दनीं पूर्ण । ब्रह्मा जाणे तो ब्राह्मण ॥५॥

२८१७

कोणा ब्रह्मकर्म कळेना हें वर्म । नासिलें जीवन संध्या वेळें ॥१॥

धरिलें नासिक अनुभवावांचुनीं । त्रिपुटीस पाणी लावियेलें ॥२॥

डोळिया वंदना स्वीकारिले कान । तेथें वर्म कोण नेणवेची ॥३॥

हृदयावरी हात नाभीस लाउनी । डोळे ते झाकुनी नाश केला ॥४॥

करी प्रदक्षिणा गुरु गुह्माविण । व्यर्थ केला शीण वायां तो ॥५॥

वेळ चुकवुनी संध्या करी भलते वेळे । केलें अमंगळ ब्रह्माकर्म ॥६॥

फिरवितो मणी बुटबुटा ते होट । अजप तो कोठें स्थान नेणे ॥७॥

नेणे तो आचाट करी वेडेचार । काय तो गव्हार संध्या जाणे ॥८॥

एका जनार्दनीं चुकविला नेम । काय पशु अधम जन्मा आले ॥९॥

२८१८

असोनि ब्राह्मण । न करी जो संध्या स्नान ॥१॥

तो पातकी चांडाळ । अधम खळाहुनी खळ ॥२॥

वेदमंत्र न ये मुखा । सदा द्वेष निंदा देखा ॥३॥

नाहें श्राद्धसंकल्प घरीं । हिंडें सदा दारोदारीं ॥४॥

हरिनामीं न बैसे चित्त । लोकां पुराण सांगत ॥५॥

ऐसे पामर अभागी । तयांचे दोष कोण भंगी ॥६॥

एका जनार्दनीं नाम । वाचे होऊनी वदा निष्काम ॥७॥

२८१९

आम्ही ब्रह्मापुरींचे ब्राह्मण । यातिकुळ नाहीं लहान ॥१॥

आम्हां सोवळें वोवळें नाहीं । विटाळ न देखों कवणें ठायीं ॥२॥

आम्हां सोयरे जे जाहले । ते यातिकुळा वेगळे केले ॥३॥

एका जनार्दनीं बोधु । यातिकुळींचा फिटला संबंधु ॥४॥

२८२०

उचित अनुचित कळें तुम्हां । सदैव निर्दैव हासती ॥१॥

ऐशी राहे कर्मगती । वायां फजिती होती जगीं ॥२॥

कर्म सोडीना या नरा । करी आयुष्याचा मातेरा ॥३॥

एका जनार्दनीं निजसार । कर्म हिंडवी गिरिगव्हार ॥४॥

श्रीसंतएकनाथ गाथा - भाग तिसरा

Shivam
Chapters
कलिप्रभाव - अभंग २५७४ ते २५८३
वेषधार्‍याच्या भावना - अभंग २५८४ ते २६०८
ब्राह्मण - अभंग २६०९ ते २६१३
विद्यावंत - अभंग २६१४
वेदपाठक - अभंग २६१५ ते २६१८
पुराणिक - अभंग २६१९ ते २६२५
संन्यासी - अभंग २६२६ ते २६३५
जपी तपी - अभंग २६३६ ते २६४१
योगी - अभंग २६४२
तीर्थीं - अभंग २६४३ ते २६४४
महंत - २६४६ ते २६४६
मुक्त - अभंग २६४७
वैराग्य - अभंग २६४८ ते २६५४
गोसावी - अभंग २६५५ ते २६६०
गुरु - अभंग २६६१ ते २६६५
मानभाव - अभंग २६६६ ते २६६७
फकीर - अभंग २६६८
अर्थी - अभंग २६६९
आशाबद्ध - अभंग २६७०
संत - अभंग २६७१ ते २६७२
फडकरी - अभंग २६७३
भजनी - अभंग २६७४ ते २६७५
पुजारी - अभंग २६७६
कथेकरी - अभंग २६७७ ते २७००
कथेकरी - अभंग २७०१ ते २७२०
कथेकरी - अभंग २७२१ ते २७४०
कथेकरी - अभंग २७४१ ते २७६०
कथेकरी - अभंग २७६१ ते २७८०
कथेकरी - अभंग २७८१ ते २८०८
समाधि योग - अभंग २८०९ ते २८२०
समाधि योग - अभंग २८२१ ते २८४०
समाधि योग - अभंग २८४१ ते २८६०
समाधि योग - अभंग २८६१ ते २८८६
देह - अभंग २८८७ ते २९१०
देह - अभंग २९११ ते २९३०
देह - अभंग २९३१ ते २९५०
देह - अभंग २९५१ ते २९७०
देह - अभंग २९७१ ते २९९०
देह - अभंग २९९१ ते ३०१२
स्त्री - अभंग ३०१३ ते ३०२५
स्त्री - अभंग ३०२६ ते ३०४१
धन - अभंग ३०४२ ते ३०५१
विषय - अभंग ३०५२ ते ३०७५
विषय - अभंग ३०७६ ते ३०८२
संसार - अभंग ३०८३ ते ३१००
संसार - अभंग ३१०१ ते ३१२०
संसार - अभंग ३१२१ ते ३१४०
संसार - अभंग ३१४१ ते ३१७७
मुमुक्षूंस उपदेश - ३१७८ ते ३२००
मुमुक्षूंस उपदेश - ३२०१ ते ३२२०
मुमुक्षूंस उपदेश - ३२२१ ते ३२४०
मुमुक्षूंस उपदेश - ३२४१ ते ३२६०
मुमुक्षूंस उपदेश - ३२६१ ते ३२८०
मुमुक्षूंस उपदेश - ३२८१ ते ३२९२
उद्धवास बोध - अभंग ३२९३ ते ३२९४
मनास उपदेश - अभंग ३२९५ ते ३३१०
मनास उपदेश - अभंग ३३११ ते ३३३०
मनास उपदेश - अभंग ३३३१ ते ३३४३

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_write_close(): Failed to write session data (user). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp)

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: