Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

स्त्री - अभंग ३०१३ ते ३०२५

३०१३

पावला जनन मातेच्या उदरीं । संतोषली माता तयासी देखोनी ॥१॥

जो जो जो म्हणोनी हालविती बाळा । नानापरीं गाणें गाती करिती सोहळा ॥२॥

दिवसेंदिवस वाढला सरळ फोक । परि कर्म करी अचाट तयान सहावे दुःख ॥३॥

शिकवितां नायके पडे भलते वेसनीं । एका जनार्दनीं पुन्हा पडतसे पतनीं ॥४॥

३०१४

देह भोगितसे मुख्य गोडी । स्त्री भोगतो आवडी ॥१॥

स्त्री हातीं देख । वाढे प्रपंचाचें दुःख ॥२॥

जें जें आणि तें तें थोडें । धनधान्य आवडें कुडें ॥३॥

ऐसा भुलला संसारा । लक्ष चौर्‍यांयशीं वेरझारा ॥४॥

सोडविता नाहीं कोण्ही । एका जनार्दनावांचुनी ॥५॥

३०१५

अभागी ते पामर । भोगिती नरक अघोर ॥१॥

जाहला बाइलेचा अंकित । वर्ते जाणोनी मनोगत ॥२॥

नावडे माता पितयाची गोष्टी । म्हणे हे बोलती चावटी ॥३॥

एका जनार्दनीं दुर्जन । पावती नरकीं ते पतन ॥४॥

३०१६

पिता सांगतां गोष्टी । तयासी करितो चावटी ॥१॥

नायके शिकविलें । म्हणे म्हातार्‍यासी वेड लागलें ॥२॥

बाईल बोलताचि जाण । पुढें करून धांवे कान ॥३॥

ऐसें नसावें संतान । वायां भूमीभार जाण ॥४॥

एका जनार्दनीं अमंगळ । त्याचा होईल विटाळ ॥५॥

३०१७

व्हावें निसंतान । हेंचि एक बरें जाण ॥१॥

येर श्वान ते सूकर । जन्मा येवोनियां खर ॥२॥

मातापित्यांचा कंटाळा । न पहावें त्या चांडाळा ॥३॥

देखतांचि सचेल स्नान । करावें तें पाहुनी जाण ॥४॥

पुत्र नोहे दुराचारी । एका जनार्दनीं म्हणे वैरी ॥५॥

३०१८

नवमास वरी वाहिलें उदरीं । तिसी दारोदारीं हिंडावितो ॥१॥

लालन पालन करीत आवडी । जोडली ती जोडी नेदी तिसी ॥२॥

सर्व भावें दास बाइलेचा जाहला । एका जनार्दनीं आबोला धरी माते ॥३॥

३०१९

मायबापा न घाली अन्न । बाईलेच्या गोता संतर्पण ॥१॥

मायबापा नसे लंगोटी । बाइलेच्या गोता नेसवी धट्टी ॥२॥

मायबापान मिळे गुंजभर सोनें । बाइलेच्या गोता उडी अळंकार लेणें ॥३॥

मायबापें श्रमोनियां मेलीं । एका जनार्दनीं बाईल प्रिय जाहली ॥४॥

३०२०

मातेचिया गळां न मिले गळसरी । बाइलेसी सरी सोनियाची ॥१॥

मातेचिये हातां न मिळे कांकण । बाइले करीं तोडे घडी जाण ॥२॥

मातेसी न मिळे अंगीं चोळी । बाइलेसी नेसवी चंद्रकळा काळी ॥३॥

बाइले आधीन ठेविले जिणें । एका जनार्दनीं नरकी पेणें ॥४॥

३०२१

मातेसी न मिळे खावयासी अन्न । बाईलेसी घाली नित्य मिष्टान्न ॥१॥

म्हणे बाईल माझी संसारी बहु । मातेनें मज बुडवलें बहु ॥२॥

मातेनें माझा संसार बुडविला । माझ्या बाइलेनें वाढविला ॥३॥

माता माझी अभागी करंटी । बाईल प्रत्यक्ष सभागी मोठी ॥४॥

एका जनार्दनीं बाइलेआधीन जाहला । मातेसी अबोला धरिला तेणें ॥५॥

३०२२

बाइलेचा जाहला दास । न करी आस मातेची ॥१॥

नव महिने वोझें वागवून । तिचा उतरी तो शीण ॥२॥

बाइलेच्या बोला । धरी मातेसी अबोला ॥३॥

एका जनादनीं पुत्र । जन्मला तो अपवित्र ॥४॥

३०२३

बाइलेच्या बोला । धरी मातेसी अबोला ॥१॥

बाइलेसी नेसवी धट्टी । माते न मिळे लंगोटीं ॥२॥

बाइलें षड्‌रास भोजन । माते न मिळे कोरान्न ॥३॥

बाईल बैसवी आपुलें घरीं । माते हिंडवीं दारोदारीं ॥४॥

एका जनार्दनीं शरण । ऐसें पुत्राचें अवगुण ॥५॥

३०२४

बाईल सांगतांचि गोठी । म्हणे मातेसी करंटी ॥१॥

जन्मापासुनी आमुचे मागें । अवदसा लागली सांगे ॥२॥

इचे उत्तम नाहींत गुण । ऐसा बोले अभागी जाण ॥३॥

नरदेही ते गाढव । एक जनार्दनीं नाहीं भाव ॥४॥

३०२५

बाइलेचा जाहला दास । करी आस मातेची ॥१॥

माकड जैसा गारुड्याचे । तैसा बाइलेपुढें नाचे ॥२॥

पिता सांगतां हित गोष्टी । दुःख वाटे तया पोटीं ॥३॥

ऐसें बाइलेनें गोंविले । एका जनार्दनीं वायां गेले ॥४॥

श्रीसंतएकनाथ गाथा - भाग तिसरा

Shivam
Chapters
कलिप्रभाव - अभंग २५७४ ते २५८३
वेषधार्‍याच्या भावना - अभंग २५८४ ते २६०८
ब्राह्मण - अभंग २६०९ ते २६१३
विद्यावंत - अभंग २६१४
वेदपाठक - अभंग २६१५ ते २६१८
पुराणिक - अभंग २६१९ ते २६२५
संन्यासी - अभंग २६२६ ते २६३५
जपी तपी - अभंग २६३६ ते २६४१
योगी - अभंग २६४२
तीर्थीं - अभंग २६४३ ते २६४४
महंत - २६४६ ते २६४६
मुक्त - अभंग २६४७
वैराग्य - अभंग २६४८ ते २६५४
गोसावी - अभंग २६५५ ते २६६०
गुरु - अभंग २६६१ ते २६६५
मानभाव - अभंग २६६६ ते २६६७
फकीर - अभंग २६६८
अर्थी - अभंग २६६९
आशाबद्ध - अभंग २६७०
संत - अभंग २६७१ ते २६७२
फडकरी - अभंग २६७३
भजनी - अभंग २६७४ ते २६७५
पुजारी - अभंग २६७६
कथेकरी - अभंग २६७७ ते २७००
कथेकरी - अभंग २७०१ ते २७२०
कथेकरी - अभंग २७२१ ते २७४०
कथेकरी - अभंग २७४१ ते २७६०
कथेकरी - अभंग २७६१ ते २७८०
कथेकरी - अभंग २७८१ ते २८०८
समाधि योग - अभंग २८०९ ते २८२०
समाधि योग - अभंग २८२१ ते २८४०
समाधि योग - अभंग २८४१ ते २८६०
समाधि योग - अभंग २८६१ ते २८८६
देह - अभंग २८८७ ते २९१०
देह - अभंग २९११ ते २९३०
देह - अभंग २९३१ ते २९५०
देह - अभंग २९५१ ते २९७०
देह - अभंग २९७१ ते २९९०
देह - अभंग २९९१ ते ३०१२
स्त्री - अभंग ३०१३ ते ३०२५
स्त्री - अभंग ३०२६ ते ३०४१
धन - अभंग ३०४२ ते ३०५१
विषय - अभंग ३०५२ ते ३०७५
विषय - अभंग ३०७६ ते ३०८२
संसार - अभंग ३०८३ ते ३१००
संसार - अभंग ३१०१ ते ३१२०
संसार - अभंग ३१२१ ते ३१४०
संसार - अभंग ३१४१ ते ३१७७
मुमुक्षूंस उपदेश - ३१७८ ते ३२००
मुमुक्षूंस उपदेश - ३२०१ ते ३२२०
मुमुक्षूंस उपदेश - ३२२१ ते ३२४०
मुमुक्षूंस उपदेश - ३२४१ ते ३२६०
मुमुक्षूंस उपदेश - ३२६१ ते ३२८०
मुमुक्षूंस उपदेश - ३२८१ ते ३२९२
उद्धवास बोध - अभंग ३२९३ ते ३२९४
मनास उपदेश - अभंग ३२९५ ते ३३१०
मनास उपदेश - अभंग ३३११ ते ३३३०
मनास उपदेश - अभंग ३३३१ ते ३३४३