तुकाराम गाथा (Marathi)


संत तुकाराम
‘वेदाचा तो अर्थ आम्हासीच ठावा। इतरांनी वहावा भार माथा।।’ असे परखड वक्तव्य तुकोबाराय अभिमानाने व्यक्त करतात. ‘तुका तरी सहज बोले वाणी। त्याचे घरी वेदान्त वाहे पाणी।।’ भक्ती -ज्ञान-वैराग्य याने ओथंबलेली संत तुकारामांची अभंगवाणी परब्रह्माच्या अद्वैताची मनोमन पूजा बांधते. विठ्ठलाचे ते विटेवरचे सावळे परब्रह्म, सगुण साकार होऊन, स्वतःला तुकोबांच्या ‘अभंग-भक्तिरसात’ बुडवून घेण्यात धन्यता मानत असले पाहिजे असे वाटावे, इतके तुकारामाचे अभंग रसाळ आहेत. READ ON NEW WEBSITE

Chapters

गाथा १ ते ३००

गाथा ३०१ ते ६००

गाथा ६०१ ते ९००

गाथा ९०१ ते १२००

गाथा १२०१ ते १५००

गाथा १५०१ ते १८००

गाथा १८०१ ते २१००

गाथा २१०१ ते २४००

गाथा २४०१ ते २७००

गाथा २७०१ ते ३०००

गाथा ३००१ ते ३३००

गाथा ३३०१ ते ३६००

गाथा ३६०१ ते ३७००

तुकाराम गाथा - अभंग संग्रह ३७०१ ते ३८००

तुकाराम गाथा - अभंग संग्रह ३८०१ ते ३९००

तुकाराम गाथा - अभंग संग्रह ३९०१ ते ४०००

तुकाराम गाथा - अभंग संग्रह ४००१ ते ४१००

तुकाराम गाथा - अभंग संग्रह ४१०१ ते ४२००

तुकाराम गाथा - अभंग संग्रह ४२०१ ते ४३००

तुकाराम गाथा - अभंग संग्रह ४३०१ ते ४४००

तुकाराम गाथा - अभंग संग्रह ४४०१ ते ४५००

तुकाराम गाथा - अभंग संग्रह ४५०१ ते ४५८३