समाधिमार्ग (Marathi)


धर्मानंद कोसंबी
समाधिमार्ग फार प्राचीन आहे. आळार कालाम आणि उद्दक रामपुत्त हे दोघे समाधिमार्गाचे पुरस्कर्ते होते, व त्यांचा पंथ कोसल देशात बुद्धसमकाली अस्तित्वात होता. READ ON NEW WEBSITE

Chapters

समाधिमार्ग 1

समाधिमार्ग 2

समाधिला प्रतिबंधकारक गोष्टी 1

समाधिला प्रतिबंधकारक गोष्टी 2

समाधिला प्रतिबंधकारक गोष्टी 3

समाधिला प्रतिबंधकारक गोष्टी 4

समाधिला प्रतिबंधकारक गोष्टी 5

समाधिला प्रतिबंधकारक गोष्टी 6

समाधिला प्रतिबंधकारक गोष्टी 7

समाधिला प्रतिबंधकारक गोष्टी 8

समाधिला प्रतिबंधकारक गोष्टी 9

आनापानस्मृतिभावना 1

आनापानस्मृतिभावना 2

आनापानस्मृतिभावना 3

आनापानस्मृतिभावना 4

आनापानस्मृतिभावना 5

कायगतास्मृति आणि अशुभे 1

कायगतास्मृति आणि अशुभे 2

कायगतास्मृति आणि अशुभे 3

कायगतास्मृति आणि अशुभे 4

कायगतास्मृति आणि अशुभे 5

ब्रम्हविहार 1

ब्रम्हविहार 2

ब्रम्हविहार 3

ब्रम्हविहार 4

ब्रम्हविहार 5

अनुस्मृति, संज्ञा आणि व्यवस्थान 1

अनुस्मृति, संज्ञा आणि व्यवस्थान 2

अनुस्मृति, संज्ञा आणि व्यवस्थान 3

अनुस्मृति, संज्ञा आणि व्यवस्थान 4

अनुस्मृति, संज्ञा आणि व्यवस्थान 5

अनुस्मृति, संज्ञा आणि व्यवस्थान 6

कसिणे 1

कसिणे 2

कसिणे 3

कसिणे 4

कसिणे 5

अरुपावचर आयतने 1

अरुपावचर आयतने 2

विपश्यनाभावना 1

विपश्यनाभावना 2

विपश्यनाभावना 3

विपश्यनाभावना 4

विपश्यनाभावना 5