श्रीआनंद - चरितामृत (Marathi)


भगवान दादा
श्रीगोपाळात्मज विरचित श्रीआनंद वाचल्याने वेगळाच आनंद प्राप्त होतो. READ ON NEW WEBSITE

Chapters

श्रीआनंद - अध्याय पहिला

श्रीआनंद - अध्याय दुसरा

श्रीआनंद - अध्याय तिसरा

श्रीआनंद - अध्याय चवथा

श्रीआनंद - अध्याय पांचवा

श्रीआनंद - अध्याय सहावा

श्रीआनंद - अध्याय सातवा

श्रीआनंद - अध्याय आठवा

श्रीआनंद - अध्याय नववा

श्रीआनंद - अध्याय दहावा

श्रीआनंद - अध्याय अकरावा

श्रीआनंद - अध्याय बारावा

श्रीआनंद - अध्याय तेरावा

श्रीआनंद - अध्याय चवदावा

श्रीआनंद - अध्याय पंधरावा

श्रीआनंद - अध्याय सोळावा

श्रीआनंद - ओव्या

श्रीआनंद - निर्याणाचे श्लोक

श्रीआनंद - पद १

श्रीआनंद - पद २

श्रीआनंद - अभंग

श्रीआनंद - भूपाळी १

श्रीआनंद - भूपाळी २

श्रीआनंद - भूपाळी ३

श्रीआनंद - भूपाळी ४

श्रीआनंद - भूपाळी ५

श्रीआनंद - भूपाळी ६

श्रीआनंद - स्फुट पदे

श्रीआनंद - विशेष