प्रेरणा (Marathi)


बी.ए. बी.एड. निवृत्त मुख्याध्यापाक.
प्रास्ताविक : असे अनेक जण आहेत की,प्रतिकूल परिस्थितून,जिद्दीने,कठीण परिश्रम व प्रयत्न करून यशाचे शिखर गाठले.पण अशा व्यक्तीचे जीवन ,परिश्रम समाजाला माहीत नसतं.कारण ते प्रसिद्धीच्या प्रकाशात नसतात. अशाच एका व्यक्तीने जीवनात कठीण परिस्थितीत ,जिद्दीने व प्रयत्नाने मिळविलेल्या यश प्रेरणादायी ठरेल, याची मला खात्री आहे. READ ON NEW WEBSITE