Android app on Google Play

 

सद्‍गुरू - जुलै १०

 

राम  ठेवील जी स्थिति । त्यात समाधान राखे ज्याची वृत्ति । त्या नाव खरी विरक्ति ॥ रामाआड जें जें कांही । तेथून दूर ठेवी वृत्ति । या नांव विवेकाची प्राप्ति ॥ वृत्ति न होऊ द्यावी विषयीं फार । चित्तीं चिंतावा रघुवीर ॥ जेव्हां वृत्ति होते विषयाकार । तेथें न राहे सारासार विचार ॥ वृत्ति राही अभिमानाला धरुन । तेथें न राही कधीं अनुसंधान ॥ जें जें पाहावें तें तें रामच होईजे । ऐसी ठेवावी वृत्ति । रघुनंदन आणावा चित्तीं ॥ काळोख अत्यंत मातला । घालवावयास उपाय दुजा न सुचला । होतां सूर्याचें आगमन । काळोख जाईल स्वत : आपण ॥ तैसें ‘ राम कर्ता ’ हा भाव ठेवतां चित्तीं । उपाधीरहित बनते वृत्ति ॥ वृत्ति असावी शुद्ध , संतसज्जनांना प्रमाण । त्याने संतुष्ट होईल नारायण ॥ जग स्वार्थमूलक खरें । हें आपले वृत्तीवरुनच ओळखणें बरें ॥ वृत्ति अलग करावी सर्वांहून । आलेली ऊर्मि करावी सहन । सर्व कर्ता जाणून रघुनंदन ॥ नि : संशय करावी वृत्ति आपण । सदगुरुस जावें शरण । संशयविरहित वृत्तीने घ्यावे नाम । जें सुखाचें आहे धाम ॥ शुद्ध ज्याचें अंत : करण । शुद्ध ज्याचें आचरण । परमात्म्याबद्दल शुद्ध ज्याची वृत्ति । त्याच्याहून दूर न राहे रघुपति ॥ सर्व कांहीं करावें आपण । पण वृत्तीनें त्यांत न गुंतावें आपण ॥

नामांत ठेवावें प्रेम । तेथें प्रकटेल पुरुषोत्तम ॥ देहाचें चलन ज्याचे सत्तेनें । त्या रघुपतीचें स्मरण असावे आनंदाने ॥ वासना नामापायीं जडली । धन्य धन्य सज्जनीं मानिली ॥ पाणी माती एक झाले । वेगळे नाहीं करतां आले । निवळी घालावी पाण्यांत । पाणी स्वच्छ होतें जाण ॥ तैसा विषयांत राहून जगतीं । नामाची ठेवावी संगति ॥ विषयाचें विष शोषून घेई । ऐसी आहे नामाची प्रचीति ॥ शक्य तितकें राहावें नामांत । याहून दुसरें न आणावे मनांत ॥ परा पश्यंती वैखरी वाणी । याच्याही पलीकडे नाम ठेवा स्मरणीं ॥ नामापरती उठेल वृत्ति । तेथें सावध असावें तुम्हीं ॥ जो नामांत राहिला दंग । त्याने लुटला रामरंग ॥ रामनाम बोलावें वाचा । काळ न येऊं द्यावा काळजीचा ॥ नामाविण राम । जैसें पाकळ्यांविण फूल जाण ॥ नाम ज्यानें घेतलें सर्वकाळ । जिंकला त्यानें एक अंतकाळ ॥

भगवंत ठेवील त्यांत हित मानावें । अखंड नामस्मरण घ्यावें ॥ नामांत स्वत : चा विसर । हेंच देईल रघुवीर ॥ भगवंताची प्राप्ति , संतांची संगति , नामाचे प्रेम , । हें भगवत्कृपेवाचून नाहीं साधत जाण ॥ सतत करावें नामस्मरण । सर्व इच्छा राम करील पूर्ण ॥

 

ब्रह्मचैतन्य महाराज - जुलै मास

स्तोत्रे
Chapters
सद्‍गुरू - जुलै १
सद्‍गुरू - जुलै २
सद्‍गुरू - जुलै ३
सद्‍गुरू - जुलै ४
सद्‍गुरू - जुलै ५
सद्‍गुरु - जुलै ६
सद्‍गुरु - जुलै ७
सद्‍गुरु - जुलै ८
सद्‍गुरु - जुलै ९
सद्‍गुरू - जुलै १०
सद्‍गुरू - जुलै ११
सद्‍गुरू - जुलै १२
सद्‍गुरू - जुलै १३
सद्‍गुरू - जुलै १४
सद्‍गुरू - जुलै १५
सद्‍गुरू - जुलै १६
सद्‍गुरू - जुलै १७
सद्‍गुरू - जुलै १८
सद्‍गुरू - जुलै १९
सद्‍गुरू - जुलै २०
सद्‍गुरू - जुलै २१
सद्‍गुरू - जुलै २२
सद्‍गुरू - जुलै २३
सद्‍गुरू - जुलै २४
सद्‍गुरू - जुलै २५
सद्‍गुरू - जुलै २६
सद्‍गुरू - जुलै २७
सद्‍गुरू - जुलै २८
सद्‍गुरू - जुलै २९
सद्‍गुरू - जुलै ३०
सद्‍गुरू - जुलै ३१