Android app on Google Play

 

दंडक

 


https://i.ytimg.com/vi/v6ZgwFxtUBE/hqdefault.jpg

उपनिषदे एक दंडक पाळायला सांगतात, ‘भस्म कपाळाला लावतांना महामृत्यूंजय मंत्राचा जप करावा.

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।

उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात् ।।ऋग्वेद, मण्डल ७, सूक्त ५९, ऋचा १२

अर्थ कीर्तीमान आणि महाशक्तीशाली त्र्यंबकाचे (रुद्राचे) आम्ही यजन करतो. हे रुद्रा, काकडी देठापासून खुडावी, त्याप्रमाणे आम्हाला मृत्यूपासून मुक्त कर; पण अमरत्वापासून दूर ठेवू नको.