Android app on Google Play

 

भस्माचे महत्त्व

 


http://www.bulletpost.in/wp-content/uploads/B_Id_361994_Naga_sadhu.jpg

भस्म आपल्याला हे शरीर नश्वर आहे आणि एक दिवस त्याचीही राख होणार आहे; म्हणून आपण देहाची आसक्ती बाळगता कामा नये’, याची आठवण करून देते