Android app on Google Play

 

व्याख्या

 


https://3.bp.blogspot.com/-GOeC5kv90_Y/Vu7ePAbaPEI/AAAAAAAAPOo/BrPakqcGrnwbBwSCPE3YRFK0q1vqGG14Q/s640/8951cb0a471a089be3cb5a80673453b9_1450356569.jpg

कुठलीही वस्तू जाळल्यावर जी राख उरते, तिला भस्मम्हणत नाहीत, तर देवाची पूजा म्हणून यज्ञात आहुती दिलेले तूप, समिधा, इतर वनस्पती इत्यादी सर्व जाळल्यावर जे अवशेष रहातात, त्यालाच भस्मम्हणतात.