Android app on Google Play

 

भस्म लावण्याचा उद्देश

 


http://www.indiadivine.org/wp-content/uploads/2015/03/deth-01.jpg

आम्हाला आमचे देहतादात्म्य सोडून या जन्ममरणाच्या फेर्यांतून मुक्त व्हायचे आहे, याची आठवण म्हणून.