Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

ब्रह्मदेवकृतकृष्णस्तोत्रम्


ब्रह्मोवाच ।

रक्ष रक्ष हरे मां च निमग्नं कामसागरे । दुष्कीर्तिजलपूर्णे च दुष्पारे बहुसंकटे ॥ १ ॥
भक्तिविस्मृतिबीजे च विपत्सोपानदुस्तरे । अतीव निर्मलज्ञानचक्षुःप्रच्छन्नकारणे ॥ २॥
जन्मोर्मिसंगसहिते योषिन्नक्रौघसंकुले । रविस्त्रोतःसमायुक्ते गंभीरे घोर एव च ॥ ३ ॥
प्रथमामृतरूपे च परिणामविषालये । यमालयप्रवेशाय मुक्तिद्वारातिविस्मृतौ ॥ ४ ॥
बुद्ध्या तरण्या विज्ञानैरुद्धरास्मानतः स्वयम् । स्वयं च त्वं कर्णधारः प्रसीद मधुसूदन ॥ ५ ॥
मद्विधाः कतिचिन्नाथ नियोज्या भवकर्मणि । संति विश्वेश विधयो हे विश्वेश्वर माधव ॥ ६ ॥
न कर्मक्षेत्रमेवेदं ब्रह्मलोकोऽयमीप्सितः । तथापि न स्पृहा कामे त्वद्भक्तिव्यवधायके ॥ ७ ॥
हे नाथ करुणासिंधो दीनबंधो कृपां कुरु । त्वं महेश महाज्ञाता दुःस्वप्नं मां न दर्शय ॥ ८ ॥
इत्युक्त्वा जगतां धाता विरराम सनातनः । ध्यायं ध्यायं मत्पदाब्जं शशवत्सस्मार मामिति ॥ ९ ॥
ब्रह्मणा च कृतं स्तोत्रं भक्तियुक्तश्च यः पठेत् । च चैवाकर्मविषये न निमग्नो भवेद् ध्रुवम् ॥ १० ॥
मम मायां विनिर्जित्य स ज्ञानं लभते ध्रुवम् । इह लोके भक्तियुक्तो मद्भक्तप्रवरो भवेत् ॥ ११ ॥
इति श्रीब्रह्मदेवकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम् संपूर्णम् ।

कृष्ण स्तोत्रे

स्तोत्रे
Chapters
गोपालस्तोत्रम्
गोपालहृदयस्तोत्रम्
गोविन्द दामोदर स्तोत्र
गोविन्दस्तोत्रम्
शालिग्रामस्तोत्र
नारायणाय अष्टाक्षरमाहात्म्यं
उक्ति प्रत्युक्ति स्तोत्रम्
श्री कृष्ण सुप्रभातम्
कर्पूर आरती मन्त्रः
श्रीकृष्णस्य सप्तदशाक्षरो मन्त्रः
ज्वर रचित कृष्णस्तोत्र
धर्मकृतं श्रीकृष्णस्तोत्र
नारायणकृतं श्रीकृष्णस्तोत्र
ब्रह्मकृतं श्रीकृष्णस्तोत्र
शम्भुकृतं श्रीकृष्णस्तोत्र
सरस्वतीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्र
मोहिनी रचित स्तोत्र
श्रीकृष्णस्य द्वाविंशत्यक्षरो मन्त्रोः
श्री कृष्णजयन्ती निर्णयः
कृष्णद्वादशनामस्तोत्रम्
गर्भस्तुतिः
गोपालस्तुतिः
गोपालस्तोत्र
गोपालविंशतिस्तोत्रम्
गोपीगीतम्
गोविन्द स्तोत्रम्
गोविन्दराजप्रपत्तिः
नख स्तुति
श्रीमधुसूदनस्तोत्रम्
जयदेवककृत अष्टपदि
श्रीकॄष्ण स्तोत्रे
त्रैलोक्यमंगलकवचम्
श्रीबालरक्षा
श्रीकृष्णस्तवराजः
भगवन्मानसपूजा
देवकृतगर्भस्तुतिः
वसुदेवकृतश्रीकृष्णस्तोत्रम्
श्रीवेंकटेश्वरमंगलस्तोत्रम्
बालकृतकृष्णस्तोत्रम्
गोपालस्तोत्रम्
जगन्नाथाष्टकम्
मोहिनीकृतश्रीकृष्णस्तोत्रम्
ब्रह्मदेवकृतकृष्णस्तोत्रम्
श्रीकृष्णस्तोत्रम्
श्रीकृष्णाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्
इन्द्रकृतकृष्णस्तोत्रम्
विप्रपत्‍नीकृतकृष्णस्तोत्रम्
गोपालविंशतिस्तोत्रम्
श्रीगोविंदाष्टकम्
गोपालाष्टकम्
श्रीकृष्णाष्टकम्
सत्यव्रतोक्तदामोदरस्तोत्रम्
ज्वरकृतकृष्णस्तोत्रम्
श्री जगन्नाथ स्तोत्र
श्रीगोविन्ददामोदरस्तोत्र
सन्तानगोपाल स्तोत्र
द्वादश स्तोत्राणि
गोविन्दराजप्रपत्तिः