Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

श्री कृष्णजयन्ती निर्णयः

श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्य विरचितः
श्री कृष्णजयन्ती निर्णयः

रोहिण्या मध्यरात्रे तु यदा कृष्णाष्टमी भवेत्  ।
जयन्ती नाम सा प्रोक्ता सर्वपापप्रणाशनं ॥१॥

यस्यां जातो हरिः साक्षान्नि शेते भगवानजः  ।
तस्मात्तद्दिनमत्यर्थं पुण्यं पापहरं शुभपरं ॥२॥

तस्मात्सर्वैर्रुपोश्या सा जयन्ती नाम सा(वै)सदा  ।
द्विजातिभिर्विशेषेण तद्भक्तैश्च विशेषतः ॥३॥

यो भुङ्क्ते तद्दिने मोहा(लोभा)त् पूयशोणितमत्ति सः  ।
तस्मादुपवासेन्नित्य(पुण्य)ं तद्दिने(नं)श्रद्धयान्वितः ॥४॥

कृत्वा शौचं यथा न्यायं स्नानं कुर्यादतंद्रितः  ।
प्रभात काले कुर्वीत योओगायेत्यादिमन्त्रतः ॥५॥

नित्याह्निकं प्रकुर्वीत भगवन्तमनुस्मरन्  ।
मध्याह्न काले च पुमान् सायङ्काले त्वतन्द्रितः ॥६॥

स्नायेत पूर्वमन्त्रेण वासुदेवमनुस्मरन्  ।
ततः पूजां प्रकुर्वेत विधिवत्सुसमाहितः ॥७॥

यनायेति च मन्त्रेण श्रद्धाभक्तियुतः पुमान्  ।
कृष्णं च बलभद्रं च वसुदेवं च देवकीं ॥८॥

नन्दगोपं यशोदाञ्च सुभद्रां तत्र पूजयेत्  ।
(अर्घ्यं दत्वा समभ्यच्यार्भ्युधिते शशिमण्डले)।
जातः कंसवधार्ताय भूभारोत्थारणाय च ॥९॥

कौरवानां विनाशाय दैत्यानां निधनाय च  ।
पाण्डवानां हितार्थाय धर्मसंस्थापनाय च ॥१०॥

गृहाणर्घ्यं मया दत्तं देवक्या सहितो हरिः  ।
अर्घ्यं दत्वासमभ्यर्च्याभ्युदिते शशिमण्डले ॥११॥

क्षीरोदार्णवसम्भूत अत्रिनेत्र समुद्भवः  ।
गृहाणर्घ्यं मया दत्तं रोहिण्या सहितः शशिम् ॥१२॥

दत्वार्घ्यं मनुनानेन उपस्थाय विधुं बुधः  ।
शशिने चन्द्रदेवाय सोमदेवाय छेन्दवे ॥१३॥

मृगिणे शी(सि)त बिंबाय लोकदीपाय दीपिणे  ।
(रोहिणीसक्तचित्ताय कन्यादानप्रदायिने)
शीतदीदितिबिंबाय तारकापतये नमः ॥१४॥

उपसम्हृत्य तत्सर्वं ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः  ।
विश्वायेति च मन्त्रेण ततः स्वापं समाचरेत् ॥१५॥

ततो नित्यान्हि कं कृत्वा शक्तितो दीयतां धनं  ।
सर्वायेति च मन्त्रेण ततः पारणमाचरेत्  ।
धर्मायेति ततः स्वस्थो मुच्यते सर्वकिल्बिषैः ॥१६॥

॥इति श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्य विरचितं॥
॥जयन्ती निर्णयः संपूर्णम्॥

भारतीरमणमुख्यप्राणान्तर्गत श्रीकृष्णार्पणमस्तु

कृष्ण स्तोत्रे

स्तोत्रे
Chapters
गोपालस्तोत्रम्
गोपालहृदयस्तोत्रम्
गोविन्द दामोदर स्तोत्र
गोविन्दस्तोत्रम्
शालिग्रामस्तोत्र
नारायणाय अष्टाक्षरमाहात्म्यं
उक्ति प्रत्युक्ति स्तोत्रम्
श्री कृष्ण सुप्रभातम्
कर्पूर आरती मन्त्रः
श्रीकृष्णस्य सप्तदशाक्षरो मन्त्रः
ज्वर रचित कृष्णस्तोत्र
धर्मकृतं श्रीकृष्णस्तोत्र
नारायणकृतं श्रीकृष्णस्तोत्र
ब्रह्मकृतं श्रीकृष्णस्तोत्र
शम्भुकृतं श्रीकृष्णस्तोत्र
सरस्वतीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्र
मोहिनी रचित स्तोत्र
श्रीकृष्णस्य द्वाविंशत्यक्षरो मन्त्रोः
श्री कृष्णजयन्ती निर्णयः
कृष्णद्वादशनामस्तोत्रम्
गर्भस्तुतिः
गोपालस्तुतिः
गोपालस्तोत्र
गोपालविंशतिस्तोत्रम्
गोपीगीतम्
गोविन्द स्तोत्रम्
गोविन्दराजप्रपत्तिः
नख स्तुति
श्रीमधुसूदनस्तोत्रम्
जयदेवककृत अष्टपदि
श्रीकॄष्ण स्तोत्रे
त्रैलोक्यमंगलकवचम्
श्रीबालरक्षा
श्रीकृष्णस्तवराजः
भगवन्मानसपूजा
देवकृतगर्भस्तुतिः
वसुदेवकृतश्रीकृष्णस्तोत्रम्
श्रीवेंकटेश्वरमंगलस्तोत्रम्
बालकृतकृष्णस्तोत्रम्
गोपालस्तोत्रम्
जगन्नाथाष्टकम्
मोहिनीकृतश्रीकृष्णस्तोत्रम्
ब्रह्मदेवकृतकृष्णस्तोत्रम्
श्रीकृष्णस्तोत्रम्
श्रीकृष्णाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्
इन्द्रकृतकृष्णस्तोत्रम्
विप्रपत्‍नीकृतकृष्णस्तोत्रम्
गोपालविंशतिस्तोत्रम्
श्रीगोविंदाष्टकम्
गोपालाष्टकम्
श्रीकृष्णाष्टकम्
सत्यव्रतोक्तदामोदरस्तोत्रम्
ज्वरकृतकृष्णस्तोत्रम्
श्री जगन्नाथ स्तोत्र
श्रीगोविन्ददामोदरस्तोत्र
सन्तानगोपाल स्तोत्र
द्वादश स्तोत्राणि
गोविन्दराजप्रपत्तिः