इसापनीती कथा २०१ ते २५० (Marathi)


इसाप
इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत. READ ON NEW WEBSITE

Chapters

पारधी व साळुंकी

मूर्ती वाहणारा गाढव

मोठे झाड व लहान झाड

नदीतला मासा व समुद्रातला मासा

विहीरीत पडलेला कोल्हा

एक डोळा असलेले हरिण

गाढव, कोल्हा आणि सिंह

दोन वाटसरू

कबुतरे, घार आणि ससाणा

कबुतर व मुंगळा

घोडा व गाढव

धान्य दळणारा माणूस

बोकड आणि कुत्रा

बेडूक आणि उंदीर

बढाईखोर माणूस

गाढव आणि त्याची सावली

गरुड आणि मांजर

गुराखी आणि मेंढी

करडू व लांडगा

बोकड आणि खाटीक

कोल्हा व सिंह

गव्हाणीतील कुत्रा

हत्ती व प्राण्यांची सभा

लांडगा आणि धनगर

मधमाशी व साधी माशी

मांजर व उंदीर

मुंगी व कोशातला किडा

स्वप्न पडलेले प्रवासी

गाढव आणि लांडगा

अतृप्त गाढव

गाढव व कुत्रा

गरुड पक्षी व कावळा

कुत्रा आणि हंसी

बकरीने पाळलेले मेंढरू

बेडूक व दोन बैल

चिलट व मधमाशी

दोन कुत्र्या

दोरीवरचा नाच

गाढव व माळी

कोंबडा व घोडा

कुत्रा व त्याचे प्रतिबिंब

असंतुष्ट मोर

मुलगा व बोरे

पारधी व त्याचा शिकारी कुत्रा

गोठ्यातील सांबर

शेतकरी व त्याचा नोकर

शेतकरी व त्याचा कुत्रा

शेतकरी व साप

सिंह व दुसरे पशु

बैल व बेडूक