संत जनाबाईचे अभंग (Marathi)


सुनीता
जनाबाई, दासीपणाची कामे करीत असताना तिच्या मनाने, अभंगांतून आध्यात्मिक प्रगती आणि पारमार्थिक उन्नती केली. READ ON NEW WEBSITE