गुरु स्तोत्रे (Marathi)


स्तोत्रे
गुरु म्हणजे शिक्षक ज्ञान देणारा. खरे तर आई हीच पहिली गुरु होय. READ ON NEW WEBSITE

Chapters

श्रीजगद्गुरु अष्टोत्तरशतनामावलिः

सद्गुरुनाथ श्री सद्गुरुनाथ

भगवत्पादानाम् अष्टोत्तरशतनामावलिः

श्रीचन्द्रशेखरभारती अष्टोत्तरशतनामावलिः

श्रीगुरुवन्दनम्

श्रीगुरुपादुकास्तोत्रम्

श्रीगुरुपरम्परास्तोत्रम्

श्रीसदाशिवेन्द्रपञ्चरत्नस्तोत्रम्

श्रीसदाशिवेन्द्रस्तवः

श्रीशङ्कराचार्यभुजङ्गप्रयात स्तोत्रम्

श्रीशङ्कराचार्यस्तवः

गुरु स्तोत्रे

शंकराचार्य कृतगुर्वष्टकम्

गुरुवरप्रार्थनापंचरत्‍नस्तोत्रम्

दक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्

दशावतारस्तोत्रम्

आर्तत्राणनारायणाष्टादशकम्च्द

पञ्चमहायुधस्तोत्रम्

श्री बलरामस्तोत्रम्

गुरुस्तोत्र