Android app on Google Play

 

पञ्चमहायुधस्तोत्रम्


श्रीः ॥ विष्णोर्मुखोत्थानिलपूरितस्य यस्य ध्वनिर्दानवदर्पहंता । तं पांचजन्यं शशिकोटिशुभ्रं शंखं सदाऽहं शरणं प्रपद्ये ॥ १ ॥
स्फुरत्सहस्त्रारशिखातितीव्रं सुदर्शनं भास्करकोटितुल्यम् । सुरद्विषां प्राणविनशदक्षं चक्रं सदाऽहं शरणं प्रपद्ये ॥ २ ॥
हिरण्मयीं मेरुसमानसारां कौमोदकीं दैत्यकुलस्य हंत्रीम् । वैकुण्ठवामाग्रकराभिमृष्टां गदां सदाऽहं शरणं प्रपद्ये ॥ ३ ॥
रक्षोऽसुराणां कठिनोग्रकंठच्छेदोच्छलच्छोणितदिग्धधारम् । तं नंदकं नाम हरेः प्रदीप्तं खङ्गं सदाऽहं शरणं प्रपद्ये ॥ ४ ॥
यस्यातिनादश्रवणात्सुराणां चेतांसि निर्मुक्तभयानि सद्यः । भवंति दैत्याशनिबाणवर्षं शार्ङ्गं सदाऽहं शरणं प्रपद्ये ॥ ५ ॥
प्रातर्हरैः पञ्चमहायुधानां स्वयं पठेद्यः कृतसर्वरक्षः । जीवेच्छतं सर्वजनैः स पूज्यो निर्वाणकाले विशतीह विष्णुम् ॥ ६ ॥
इति श्रीमच्छंकरा० पंचमहायुधस्तोत्रम् समाप्तम् ।

गुरु स्तोत्रे

स्तोत्रे
Chapters
श्रीजगद्गुरु अष्टोत्तरशतनामावलिः
सद्गुरुनाथ श्री सद्गुरुनाथ
भगवत्पादानाम् अष्टोत्तरशतनामावलिः
श्रीचन्द्रशेखरभारती अष्टोत्तरशतनामावलिः
श्रीगुरुवन्दनम्
श्रीगुरुपादुकास्तोत्रम्
श्रीगुरुपरम्परास्तोत्रम्
श्रीसदाशिवेन्द्रपञ्चरत्नस्तोत्रम्
श्रीसदाशिवेन्द्रस्तवः
श्रीशङ्कराचार्यभुजङ्गप्रयात स्तोत्रम्
श्रीशङ्कराचार्यस्तवः
गुरु स्तोत्रे
शंकराचार्य कृतगुर्वष्टकम्
गुरुवरप्रार्थनापंचरत्‍नस्तोत्रम्
दक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्
दशावतारस्तोत्रम्
आर्तत्राणनारायणाष्टादशकम्च्द
पञ्चमहायुधस्तोत्रम्
श्री बलरामस्तोत्रम्
गुरुस्तोत्र