Android app on Google Play

 

अथ दत्तपंजरः प्रारभ्यते

 

श्रीदत्तात्रेयाय नमः ॥
अथ पंजरः ॥ र्‍हामित्यादिषडंगः ॥ लमिति जपं ॥ पूजा ॥ मूलमंत्र ॥ ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय, महागंभीराय, वैकुंठवासाय, शंख - चक्र - गदा - त्रिशूलधारिणे, वेणुनादाय, दुष्टसंहारकाय, शिष्टपरिपालकाय, नारायणास्त्रधारिणे, चिद्रूपाय, प्रज्ञानंब्रह्ममहावाक्याय, सकलकर्मनिर्मिताय, सच्चिदानंदाय, सकललोकसंचारणाय, सकलदेवतावशीकरणाय, सकललोकवशीकरणाय, सकलराजजनवशीकरणाय, सकलभोगवशीकरणाय, लक्ष्मीऐश्वर्यसंपत्कराय, मम मातृ - पितृ - सति - सहोदर - पुत्र - पौत्राभिवृद्धिकराय, गुडोदककलशपूजाय, अष्टदळपद्मपीठाय, बिंदुमध्ये लक्ष्मीनिवासाय, ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ अष्टदळबंधनाय, र्‍हीं र्‍हीं र्‍हीं र्‍हीं चतुष्कोणबंधनाय, र्‍हां र्‍हां र्‍हां र्‍हां चतुर्द्वारबंधनाय, ऋग्यजुःसामाथर्वण - प्रणवसमेताय, उदात्तानुदात्तस्वरितप्रचयाय, गायत्री - सावित्री - सरखतिदेवताय, अवधूताश्रमाय, आजपागायत्रीसमेताय, सकलसंपत्कराय, परमंत्र परतंत्र - परतंत्रउच्चाटनाय, आत्ममंत्र - आत्मयंत्र - आत्मतंत्र संरक्षणाय, सदोचित - सकलमतस्थापिताय, सद्गुरुदत्तात्रेयाय, हुंफट् स्वाहा ॥ ॐ तत्सत् ॥

 

दत्त स्तोत्रे

स्तोत्रे
Chapters
श्रीदत्तात्रेयस्तोत्रम्
दकारादि श्री दत्त सहस्रनाम स्तोत्रम्
दत्त अथर्वशीर्ष
दत्त भावसुधारस स्तोत्रम्
दत्तमाला मन्त्र
दत्तात्रेय अपराधक्षमापनस्तोत्रम्
दत्तात्रेय अष्टचक्रबीजस्तोत्रम्
दत्तात्रेयतन्त्रम्
दत्तात्रेयप्रार्थनास्तोत्रम्
दत्तस्तवस्त्रोत्र
दत्त भावसुधारस स्तोत्रम्
श्रीदत्तात्रेयप्रार्थनास्तोत्रम्
घोर कष्टोद्धारण स्तोत्रम्
दत्तात्रेयस्तोत्र
श्रीदत्तात्रेय जय दत्तात्रेय
दत्तात्रेय योग शास्त्र
कार्तवीर्यकृत दत्तात्रेयस्तोत्रम्
अथ दत्तमाला प्रारभ्यते
अथ दत्तकवचः प्रारभ्यते
अथ श्रीदत्तहृदय प्रारंभः
अथ दत्तपंजरः प्रारभ्यते
अथ दत्तषट्चक्रस्तोत्रम्
अथ कामधेनुकल्पः प्रारभ्यते
अथ दत्तव्याहृति प्रारभ्यते
अथ दत्तस्तवराजः प्रारभ्यते
अथ श्रीदत्ताष्टकम्
अथ श्रीदत्तोपनिषत् ( पूर्वतापिनी )
अथ श्रीदत्तोपनिषत् ( उत्तरतापिनी )
जयलाभादिकरं श्रीदत्तस्तोत्रम्
दत्तनामस्मरणम्
इंदुकोटि स्तोत्रम्
सर्वसौख्यकरं स्तोत्रम्
दत्तलहरि
ओव्या
अथ श्रीदत्तात्रेयस्तोत्राणि
दत्तरक्षास्तोत्रम्