Android app on Google Play

 

अथ दत्तमाला प्रारभ्यते

 

श्रीगणेशाय नमः ॥
पार्वत्युवाच -
मालामंत्र मम ब्रूहि प्रिया यस्मादहं तव ॥
ईश्वर उवाच -
श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि मालामंत्रमनुत्तमम् ॥ ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय, स्मरणमात्रसंतुष्टाय, महाभयनिवारणाय, महाज्ञानप्रदाय, चिदानंदात्मने, बालोन्मत्तपिशाचवेषाय, महायोगिने, अवधूताय, अनधाय, आनंदवर्धनाय, अत्रिपुत्राय, सर्वकामप्रदाय, ॐ भवबन्ध मोचनाय, आं साध्यबन्धनाय, र्‍हीं सर्वभूतिदाय, क्रों साध्याकर्षणाय, ऐं वाक्प्रदाय, क्लीं जगत्रयवशीकरणाय, सौं सर्वमनोक्षोभणाय, श्रींमहासंपत्प्रदाय, ग्लौ भूमण्डलाधिपत्यप्रदाय, द्रां चिरंजींविने, वषट् वशीकुरु कुरु, वौषडाकर्षयाकर्षय, हुं विद्वंषय विद्वेषय. फट उच्चाटयोच्चाटय, ठठ स्तंभय स्तंभय, खें खें मारय मारय, नमः संपन्नय संपन्नय, स्वाहा पोषय पोषय, परमंत्र - परयंत्र - परतंत्राणि छिंधि छिंधि, ग्रहान्निवारय, निवारय व्याधीन विनाशय विनाशय, दुःखं हरहर, दारिद्र्यं विद्रावय विद्रावय, देहं पोषय पोषय, चित्तं तोषय तोषय सर्वमंत्रस्वरूपाय, सर्वयंत्रस्वरूपाय, सर्वतंत्रस्वरूपाय, सर्वपल्लवस्वरूपाय; ॐ नमो महासिद्धिदाय स्वाहा ॥ चतुःषतजपात्सिद्धिः ॥
॥ इति श्रीवड्डोमरेश्वरविरचित्ता दत्तमाला समाप्ताः ॥

 

दत्त स्तोत्रे

स्तोत्रे
Chapters
श्रीदत्तात्रेयस्तोत्रम्
दकारादि श्री दत्त सहस्रनाम स्तोत्रम्
दत्त अथर्वशीर्ष
दत्त भावसुधारस स्तोत्रम्
दत्तमाला मन्त्र
दत्तात्रेय अपराधक्षमापनस्तोत्रम्
दत्तात्रेय अष्टचक्रबीजस्तोत्रम्
दत्तात्रेयतन्त्रम्
दत्तात्रेयप्रार्थनास्तोत्रम्
दत्तस्तवस्त्रोत्र
दत्त भावसुधारस स्तोत्रम्
श्रीदत्तात्रेयप्रार्थनास्तोत्रम्
घोर कष्टोद्धारण स्तोत्रम्
दत्तात्रेयस्तोत्र
श्रीदत्तात्रेय जय दत्तात्रेय
दत्तात्रेय योग शास्त्र
कार्तवीर्यकृत दत्तात्रेयस्तोत्रम्
अथ दत्तमाला प्रारभ्यते
अथ दत्तकवचः प्रारभ्यते
अथ श्रीदत्तहृदय प्रारंभः
अथ दत्तपंजरः प्रारभ्यते
अथ दत्तषट्चक्रस्तोत्रम्
अथ कामधेनुकल्पः प्रारभ्यते
अथ दत्तव्याहृति प्रारभ्यते
अथ दत्तस्तवराजः प्रारभ्यते
अथ श्रीदत्ताष्टकम्
अथ श्रीदत्तोपनिषत् ( पूर्वतापिनी )
अथ श्रीदत्तोपनिषत् ( उत्तरतापिनी )
जयलाभादिकरं श्रीदत्तस्तोत्रम्
दत्तनामस्मरणम्
इंदुकोटि स्तोत्रम्
सर्वसौख्यकरं स्तोत्रम्
दत्तलहरि
ओव्या
अथ श्रीदत्तात्रेयस्तोत्राणि
दत्तरक्षास्तोत्रम्