Android app on Google Play

 

श्रीदत्तात्रेयप्रार्थनास्तोत्रम्

 

श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव ।
श्रीदत्तास्मान्पाहि देवाधिदेव ॥
भावग्राह्य क्लेशहारिन्सुकीर्ते ।
घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते ॥१॥

त्वं नो माता त्वं पिताप्तोऽधिपस्त्वम् ।
त्राता योगक्षेमकृत्सद्गुरुस्त्वम् ॥
त्वं सर्वस्वं नोऽप्रभो विश्वमूर्ते ।
घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते ॥२॥

पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यम् ।
भीतिं क्लेशं त्वं हराशु त्वदन्यम् ॥
त्रातारं नो वीक्ष्य ईशास्तजूर्ते ।
घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते ॥३॥

नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता ।
त्वत्तो देव त्वं शरण्योऽकहर्ता ॥
कुर्वात्रेयानुग्रहं पूर्णराते ।
घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते ॥४॥

धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिम् ।
सत्संगाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिम् ।
भावासक्तिं चाखिलानंदमूर्ते ।
घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते ॥५॥

श्लोकपंचकमेततद्यो लोकमङ्गलवर्धनम् ।
प्रपठेन्नियतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् ॥

इति श्रीवासुदेवानन्दसरस्वतीविरचितं श्रीदत्तात्रेयप्रार्थनास्तोत्रं संपूर्णम् ॥

 

दत्त स्तोत्रे

स्तोत्रे
Chapters
श्रीदत्तात्रेयस्तोत्रम्
दकारादि श्री दत्त सहस्रनाम स्तोत्रम्
दत्त अथर्वशीर्ष
दत्त भावसुधारस स्तोत्रम्
दत्तमाला मन्त्र
दत्तात्रेय अपराधक्षमापनस्तोत्रम्
दत्तात्रेय अष्टचक्रबीजस्तोत्रम्
दत्तात्रेयतन्त्रम्
दत्तात्रेयप्रार्थनास्तोत्रम्
दत्तस्तवस्त्रोत्र
दत्त भावसुधारस स्तोत्रम्
श्रीदत्तात्रेयप्रार्थनास्तोत्रम्
घोर कष्टोद्धारण स्तोत्रम्
दत्तात्रेयस्तोत्र
श्रीदत्तात्रेय जय दत्तात्रेय
दत्तात्रेय योग शास्त्र
कार्तवीर्यकृत दत्तात्रेयस्तोत्रम्
अथ दत्तमाला प्रारभ्यते
अथ दत्तकवचः प्रारभ्यते
अथ श्रीदत्तहृदय प्रारंभः
अथ दत्तपंजरः प्रारभ्यते
अथ दत्तषट्चक्रस्तोत्रम्
अथ कामधेनुकल्पः प्रारभ्यते
अथ दत्तव्याहृति प्रारभ्यते
अथ दत्तस्तवराजः प्रारभ्यते
अथ श्रीदत्ताष्टकम्
अथ श्रीदत्तोपनिषत् ( पूर्वतापिनी )
अथ श्रीदत्तोपनिषत् ( उत्तरतापिनी )
जयलाभादिकरं श्रीदत्तस्तोत्रम्
दत्तनामस्मरणम्
इंदुकोटि स्तोत्रम्
सर्वसौख्यकरं स्तोत्रम्
दत्तलहरि
ओव्या
अथ श्रीदत्तात्रेयस्तोत्राणि
दत्तरक्षास्तोत्रम्