Android app on Google Play

 

मांस भक्षणअघोरी गाईचे मांस सोडून इतर सर्व मांस खातात. अघोरी पंथात स्मशान  साधनेला खुप महत्व आहे म्हणुन ते स्मशानात राहण पसंत करतात. स्मशाण साधना ही तत्काळ फलदायी आहे. स्मशानात सर्वसामान्य माणसे जात नाहीत त्यामुळे साधनेत अडथळे येत नाहीत. त्यांच्या मनातुन चांगल्या वाईट गोष्टींचा भाव निघून जातो त्यामुळे तहान लागल्यावर ते स्वतःचे मूत्रही पितात.