दासबोध (Marathi)


समर्थ रामदास स्वामी‎
दासबोध समर्थ रामदासांनी लिहिलेला ग्रंथ आहे. दासबोध हा ग्रंथ समर्थ रामदास स्वामींनी,त्यांचे पट्टशिष्य कल्याण स्वामींकरवी लिहविला. रायगड जिल्ह्यातील शिवथरची घळ या घटनेची साक्ष देत आजही अत्यंत निबीड अरण्यात विसावलेली आहे. दासबोध हा ग्रंथ एकुण २० दशकांमध्ये विभागलेला असून, प्रत्येक दशकात १० समास आहेत.एकेका समासात एक एक विषय घेऊन समर्थांनी सांसारिकांना,साधकांना,निस्पृहांना,विरक्तांना,सर्व सामान्यांना,बालकांना,प्रौढांना,जराजर्जरांना,सर्व जाती पंथ धर्माच्या स्त्री-पुरुषांना,मानवी मनाला उपदेश केलला आहे. या ग्रंथाचे पारायण देखील करतात. समर्थ रामदास स्वामींनी दसबोधाचे वर्णन खालीलप्रमाणे करून ठेवले आहे... READ ON NEW WEBSITE

Chapters

दशक पहिला - स्तवनांचा

दशक दुसरा - मूर्खलक्षणांचा

दशक तिसरा - सगुणपरीक्षा

दशक चौथा - नवविधाभक्तीचा

दशक चौथा - श्रवणभक्ति

दशक पांचवा - मंत्रांचा

दशक सहावा - देवशोधनाचा

दशक सातवा - चौदा ब्रह्मांचा

दशक सातवा - चौदा ब्रह्मांचा

दशक आठवा - मायोद्भवाचा

दशक नववा - गुणरूपाचा

दशक दहावा - जगज्योतीचा

दशक अकरावा - भीमदशक

दशक बारावा - विवेकवैराग्यनाम

दशक तेरावा - नामरूप

दशक चौदावा - अखंडध्याननाम

दशक पंधरावा - आत्मदशक

दशक सोळावा - सप्ततिन्वयाचा

दशक सतरावा - प्रकृतिपुरुषाचा

दशक अठरावा - बहुजिनसी

दशक एकोणिसावा - शिकवणनाम

दशक विसावा - पूर्णनामदशक