मारुती स्तोत्रे (Marathi)


स्तोत्रे
भीमरूपी मारुती स्तोत्र. हनुमान वायुपुत्र आहे, त्यामुळे त्याच्यात प्रचंड शक्ति आहे. READ ON NEW WEBSITE

Chapters

मारुती स्तोत्र

आञ्जनेय गायत्रि

आञ्जनेय सहस्रनामस्तोत्रम्

लाङ्गूलास्त्रस्तोत्रम्

लान्गूलोपनिषत्

विभीषणकृतम् हनुमत्स्तोत्रम्

श्रीविचित्रवीरहनुमन्मालामन्त्रः

संकटमोचन हनुमानाष्टक

हनुमत्पञ्चरत्नम्

हनुमत्स्तवराजः

हनुमद्वाडवानलस्तोत्रम्

हनुमन्नमस्कारः

हनुमत्पञ्चचामरम्

हनूमत्स्तुतिः

हनुमद्वाडवानलस्तोत्रम्

आंजनेय द्वादशनाम स्तोत्रम्

श्री हनूमत् पञ्च चामरम्

श्रीमदाञ्जनेय भुजङ्गप्रयार स्तोत्रम्

श्रीहनुमन्नमस्कारः

विभीषणकृतम् हनुमत्स्तोत्रम्

हनुमत्स्तवराजः

मारुती स्तोत्रे

मारुतिस्तोत्रम्

हनुमत्स्तोत्रम्

हनुमत्ताण्डवस्तोत्रम्

पत्र्चमुखहनुत्कवचम्

एकादशमुखहनुमत्कवचम्

हनुमत्पञ्चरत्नम्

भीमरूपी स्तोत्र

श्री हनुमत् पञ्चरत्नम्

श्रीहनुमन्नमस्कारः

आञ्जनेय गायत्रि