एकच प्याला (Marathi)


राम गणेश गडकरी
मद्यपान व त्याचे दुष्परिणाम या ज्वलंत विषयावर असलेले हे नाटक गडकर्‍यांनी इ.स. १९१७ सालाच्या सुमारास लिहिले. READ ON NEW WEBSITE

Chapters

अंक पहिला - प्रवेश पहिला

अंक पहिला - प्रवेश दुसरा

अंक पहिला - प्रवेश तिसरा

अंक पहिला - प्रवेश चवथा

अंक पहिला - प्रवेश पांचवा

अंक दुसरा - प्रवेश पहिला

अंक दुसरा - प्रवेश दुसरा

अंक दुसरा - प्रवेश तिसरा

अंक तिसरा - प्रवेश पहिला

अंक तिसरा - प्रवेश दुसरा

अंक तिसरा - प्रवेश तिसरा

अंक तिसरा - प्रवेश चवथा

अंक चवथा - प्रवेश पहिला

अंक चवथा - प्रवेश दुसरा

अंक चवथा - प्रवेश तिसरा

अंक चवथा - प्रवेश चवथा

अंक चवथा - प्रवेश पांचवा

अंक पांचवा - प्रवेश पहिला

अंक पांचवा - प्रवेश दुसरा

अंक पांचवा - प्रवेश तिसरा

अंक पांचवा - प्रवेश चवथा

अंक पांचवा - प्रवेश पांचवा

मंगलाचरण