Chapters

अरे कृष्णा अरे कान्हा

असा कसा देवाचा देव

आह्मां नादी विठ्ठलु

आवडीनें भावें हरिनाम

कशि जांवू मी वृंदावना

कसा मला टाकुनी गेला

कानडा विठ्ठल कानडा विठ्ठल

काया ही पंढरी आत्मा

कुणीतरी सांगा गे

खांद्यावरी घोंगडी हातामध्ये

गुरु परमात्मा परेशु

जया म्हणती नीचवर्ण

दादला नको ग बाई

देवासी तो पुरे एक

देह शुद्ध करुनी

नको वाजवू श्रीहरी

भाव तोंचि देव

माझे माहेर पंढरी

माझ्या मना लागो छंद

या पंढरीचे सुख

येथोनी आनंदू रे

राम नाम ज्याचें मुखी

रूपे सुंदर सावळा

वारियाने कुंडल हाले

विठ्ठलावांचुनीं आणिकाचे

विंचू चावला

सत्वर पाव ग मला

ॐकार स्वरूपा सद्गुरू