Android app on Google Play

 

राम नाम ज्याचें मुखी

 

राम नाम ज्याचें मुखी ।
तो नर धन्य तिनी लोकीं ॥१॥

राम नाम वदता वाचें ।
ब्रह्म सुख तेथें नाचे ॥२॥

राम नामें वाजे टाळी ।
महादोषां होय होळी ॥३॥

राम नाम सदा गर्जे ।
कळी-काळ-भय पाविजें ॥४॥

ऐसा राम नामी भाव ।
तया संसाराची वाव ॥५॥

आवडीने नाम गाय ।
एका जनार्दनी वंदी पाय ॥६॥