Android app on Google Play

 

सत्वर पाव ग मला

 

सत्वर पाव गे मला । भवानी आई रोडगा वाहिन तुला ॥१॥

सासरा माझा गावी गेला । तिकडेच खपवी त्याला ॥२॥

सासू माझी जाच करिते । लौकर निर्दाळी तिला ॥३॥

जाऊ माझी फडाफडा बोलति । बोडकी कर गं तिला ॥४॥

नणंदेचं पोर किरकिर करिते । खरूज होऊ दे त्याला ॥५॥

दादला मारून आहुति देईन । मोकळी कर गं मला ॥६॥

एका जनार्दनि सगळेच जाऊ दे । एकलीच राहू दे मला ॥७॥