Android app on Google Play

 

देवी कवच - दुर्गाद्वात्रिंशन्नाममाला

 

दुर्गा दुर्गार्तिशमनी दुर्गापद्विनिवारिणी ।
दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी ||
दुर्गतोद्धारिणी दुर्गानिहन्त्री दुर्गमापहा ।
दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला ॥
दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरुपिणी ।
दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता ॥
दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी ।
दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थंस्वरुपिणी ॥
दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी ।
दुर्गमाङ्गी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्र्वरी ॥
दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी ।
नामावलिमिमां यस्तु दुर्गाया मम मानवः ॥
पठेत् सर्वभयान्मुक्तो भविष्यति न संशयः s॥
॥ इति दुर्गाद्वात्रिंशन्नाममाला संपूर्णा ॥
 

देवी कवचे

संकलित
Chapters
श्रीदत्तात्रेयवज्रकवचम्‌
देवी कवच - ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्...
देवी कवच - अथार्गलास्तोत्रम्
देवी कवच - कीलकम्
देवी कवच - रात्रिसूक्तम्
देवी कवच - श्रीसप्तश्लोकी
देवी कवच - तन्त्रोक्तं देवीसूक्तम्
देवी कवच - सिद्धकुज्जिकास्तोत्रम्
देवी कवच - दुर्गाद्वात्रिंशन्नाममाला
देवी कवच - देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम्
देवी कवच - कर्मसमर्पणम्
देवी कवच - श्रीदुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्
देवी कवच - अन्नपूर्णास्तोत्रम्
देवी कवच - ऋग्वेदोक्तं देवीसूक्तम्
देवी कवच - प्राधानिकं रहस्यम्
देवी कवच - वैकृतिकं रहस्यम्
देवी कवच - मूर्तिरहस्यम्
देवी कवच - क्षमा-प्रार्थना
श्रीभार्गवकवचम्‌