Android app on Google Play

 

देवी कवच - श्रीसप्तश्लोकी

 

अथ सप्तश्लोकी दुर्गा
शिव उवाच
देवि त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी ।
कलौ कार्यसिद्ध्यर्थमुपायं ब्रूहि यत्नतः ॥
देव्युवाच
श्रृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट्साधनम् ।
मया तवैव स्नेहेनाप्यम्बास्तुतिः प्रकाश्यते ॥
ॐ अस्य श्रीदुर्गासप्तश्लोकीस्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ॠषिः , अनुष्टुप
छन्दः, श्रीमहाकाली-महालक्ष्मी-महासरस्वत्यो देवताः ,श्री दुर्गाप्रीत्यथं
 सप्तश्लोकी दुर्गापाठे विनियोगः ।
ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा ।
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ १ ॥
दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः
स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि ।
दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या
सर्वोपकारकरणाय सदाऽऽर्द्रचित्ता ॥ २ ॥
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ।
शरण्ये त्र्यंम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ३ ॥
शरणागतदीनार्तपरित्राणे ।
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ४ ॥
सर्वस्वरुपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते ।
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ॥ ५ ॥
रोगानशेषानपहंसि तुष्टा
रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् ।
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां
त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्र्यन्ति ॥ ६ ॥
सर्वबाधाप्रश्मनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्र्वरि ।
एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् ॥ ७ ॥
 ॥ इति श्रीसप्तश्लोकी दुर्गा सम्पूर्णा ॥
 

देवी कवचे

संकलित
Chapters
श्रीदत्तात्रेयवज्रकवचम्‌
देवी कवच - ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्...
देवी कवच - अथार्गलास्तोत्रम्
देवी कवच - कीलकम्
देवी कवच - रात्रिसूक्तम्
देवी कवच - श्रीसप्तश्लोकी
देवी कवच - तन्त्रोक्तं देवीसूक्तम्
देवी कवच - सिद्धकुज्जिकास्तोत्रम्
देवी कवच - दुर्गाद्वात्रिंशन्नाममाला
देवी कवच - देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम्
देवी कवच - कर्मसमर्पणम्
देवी कवच - श्रीदुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्
देवी कवच - अन्नपूर्णास्तोत्रम्
देवी कवच - ऋग्वेदोक्तं देवीसूक्तम्
देवी कवच - प्राधानिकं रहस्यम्
देवी कवच - वैकृतिकं रहस्यम्
देवी कवच - मूर्तिरहस्यम्
देवी कवच - क्षमा-प्रार्थना
श्रीभार्गवकवचम्‌