Android app on Google Play

 

अधिकतम साहित्य हे पद्यात

 

.

संस्कृत साहित्यातील अधिकतम साहित्य हे पाद्यात रचले गेले आहे. तर बहुतेक अन्य भाषांतील साहित्य हे गद्यात रचलेले आहे.