गुरु स्तोत्रे (Marathi)


स्तोत्रे
गुरु म्हणजे शिक्षक ज्ञान देणारा. खरे तर आई हीच पहिली गुरु होय.